Olga Ubartienė, Genė Šurkienė

Abstract

Sveikatos raštingumas – svarbi ir dar mažai tyrinėta visuomenės sveikatos sritis. Ribotas sveikatos raštingumas susijęs su blogesne sveikatos būkle ir didesnėmis sąnaudomis. Paauglystės laikotarpiu susiformavusi sveikatos elgsena turi įtakos suaugusiųjų sveikatos rezultatams, todėl svarbu plėtoti ir vertinti visuomenės sveikatos intervencijas, kurios skatintų geresnį paauglių ir jaunimo sveikatos informacijos supratimą ir jos panaudojimą. Tyrimo tikslas. Nustatyti pagrindinių ir vidurinių mokyklų 11-12 bei gimnazijų III-IV (toliau – 11-12; III-IV) klasių mokinių rūkymo ir sveikatos raštingumo sąsajas. Tyrimo metodai. Anoniminės anketinės apklausos metodu buvo apklausti 1038 Lietuvos mokyklų 11-12; III-IV klasių mokiniai. Sveikatos raštingumo lygiui įvertinti naudotas išsamus 47 klausimų Sveikatos raštingumo tyrimo klausimynas HLS-EU-Q47, išverstas į lietuvių kalbą [20]. Kitą anketos dalį sudaro socialiniai demografiniai klausimai ir klausimai apie rūkymą. Statistinė analizė atlikta naudojant statistinių duomenų apdorojimo programas SPSS, Microsoft Excel ir WinPepi. Kategorinių duomenų analizei buvo naudojamas chi kvadrato (χ2) kriterijus ir Fisher palyginimo testas. Dviems nepriklausomoms ranginėms imtims naudotas Mann-Whitney U testas, o kelioms nepriklausomoms ranginėms imtims – Kruskal-Wallis testas. Ryšiams tarp ranginių kintamųjų nustatyti buvo naudojamas Spearmen koreliacijos koeficientas (rs). Rezultatai. Daugiau kaip pusės (53,3 proc.) mokinių sveikatos raštingumo lygis buvo pakankamas arba puikus, o kas 10 mokiniui nustatytas neadekvatus sveikatos raštingumo lygis. Berniukų ir 11 (III) klasių mokinių sveikatos raštingumas prastesnis, nei mergaičių (p=<0,001) ir 12 (IV) klasių mokinių (p=<0,001). Penktadalis mokinių nuolat rūko. Rūkančių berniukų daugiau, nei mergaičių (p=<0,001). Nustatytos sąsajos tarp mokinių rūkymo ir sveikatos raštingumo: rūkančių mokinių, kurių aukštesnis sveikatos raštingumo lygis, yra mažiau, nei rūkančiųjų, kurių sveikatos raštingumo lygis žemesnis (rs=0,534, p<0,001).

Keyword(s): sveikatos raštingumas, rūkymas, paaugliai, mokiniai.
DOI: 10.35988/sm-hs.2020.002
Full TextPDF

Back