Linas Zaleckas, Laura Linkevičienė, Greta Aidukaitė, Greta Bagušauskaitė

Abstract

Lietuvoje su lūpos, alveolinės ataugos ir/ar gomurio nesuaugimais gimsta 1 iš 700-800 vaikų. Tai yra kompleksinė patologija, apimanti anatominius, fiziologinius, psichologinius procesus, kurie keičia gyvenimo kokybę.

Darbo tikslas – įvertinti vaikų, gimusių su lūpos, alveolinės ataugos ir/ar gomurio nesuaugimu, nuo burnos sveikatos priklausančią gyvenimo kokybę bei nustatyti, ar skiriasi gyvenimo kokybės rodikliai atsižvelgiant į nesuaugimo tipą, pacientų amžių, lytį, palyginti tėvų/globėjų atsakymus vertinant vaikų nuo burnos sveikatos priklausančią gyvenimo kokybę. Medžiaga ir metodai. Tirti 45 Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos pacientai, gimę su lūpos ir/ar gomurio nesuaugimu, taip pat vienas iš jų tėvų/globėjų bei 45 kontrolinės grupės asmenys. Tyrimas atliktas nagrinėjant tiriamųjų užpildytą, standartizuotą vaiko burnos sveikatos nulemtos gyvenimo kokybės klausimyną lietuvių kalba (angl. Child Oral Health Impact Profile – COHIP). Dalyvavusių vaikų amžius 8-15 metų.

Rezultatai. Vaikų, gimusių su nesuaugimu, gyvenimo kokybė yra prastesnė nei sveikų vaikų (p<0,001). Vidutinis jų surinktas COHIP balas 108,80 ± 13,26, o kontrolinės grupės 125,78 ± 11,43. Labiausiai tai atsispindi vertinant funkcinę gyvenimo gerovę, socialinę-emocinę gyvenimo gerovę, mokyklos aplinką, bendrą sveikatą (p<0,001) bei bendrą burnos sveikatą (p=0,05). Nerasta reikšmingo skirtumo lyginant atsakymus skirtingose amžiaus grupėse, tarp skirtingų lyčių bei tarp vaikų, turinčių skirtingus nesuaugimo tipus. Nustatyta, kad tėvai/globėjai statistiškai blogiau vertina vaikų nuo burnos sveikatos priklausančią gyvenimo kokybę, ypač funkcinę, socialinę-emocinę gyvenimo gerovę, mokyklos aplinką bei bendrą burnos sveikatą nei patys vaikai.

Išvados. Pacientų, gimusių su lūpos, alveolinės ataugos ir/ar gomurio nesuaugimu nuo burnos sveikatos priklausanti gyvenimo kokybė yra prastesnė nei sveikų vaikų. Tėvai savo vaikų, gimusių su nesuaugimu, gyvenimo kokybę vertina blogiau, nei patys vaikai. Amžiaus grupė, lytis bei nesuaugimo tipas neturi įtakos gyvenimo kokybei.

Keyword(s): lūpos nesuaugimas, gomurio nesuaugimas, gyvenimo kokybė, burnos sveikata, “Vaikų burnos sveikatos poveikio skalė“.
DOI: 10.5200/sm-hs.2018.002
Full TextPDF

Back