Audronė Astrauskienė, Asta Šidlauskienė, Rūta Pabedinskienė, Dainora Bernackienė, Justina Alsytė-Gogelienė

Abstract

Vertinant vaiko dalyvavimo teisę, kaip principinį vaiko teisių apsaugos elementą, svarbu akcentuoti, kad vaiko dalyvavimas sudaro sąlygas ir prielaidas užtikrinti vaiko, kaip savo teisių turėtojo, dalyvavimą tiek šeimos, tiek ir visuomeniniame gyvenime. Užtikrinant vaiko dalyvavimą ir išklausant vaiko nuomonę, sveikatos apsaugos sistemoje atsiranda sąlygos vaikui turėti įtakos sveikatinimo procesui ir įtraukti vaiką į šį procesą kaip lygiateisį subjektą, kurį atstovauja tėvai ar kiti vaiko atstovai pagal įstatymą. Vaiko dalyvavimo principas atskleidžiamas per vaiko teisių įgyvendinimą ir geriausių interesų užtikrinimą. Straipsnyje apžvelgtos vaiko teisių į dalyvavimą priimant sprendimus sveikatos priežiūros srityje tendencijos, aktualijos bei pokyčiai Lietuvoje Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos (JTVTK), Europos Tarybos vaiko teisių strategijos 2016-2021 m., Pasaulio sveikatos organizacijos bei sveikatos priežiūros ir švietimo sistemas reglamentuojančių teisės aktų kontekste.

Tyrimo tikslas – atskleisti ir išanalizuoti vaiko dalyvavimo sveikatos apsaugos srityje, kaip principinio vaiko teisių elemento, sudarančio sąlygas ir galimybes jam dalyvauti šeimos ir visuomeniniame gyvenime ar kitoje veikloje bei priimti sprendimus, aktualijas ir tendencijas.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Atlikta dokumentų, dokumentų komentarų ir straipsnių vaiko teisių apsaugos klausimais apžvalga ir vertinimas. Apžvalgai naudoti tarptautiniai ir nacionaliniai dokumentai, reglamentuojantys vaiko teisių apsaugą, apibrėžiantys vaiko dalyvavimo principą, straipsniai, kuriuose analizuojamas vaiko dalyvavimas, kaip vienas iš pagrindinių vaiko teisių elementų.

Keyword(s): vaiko teisės, vaiko dalyvavimas, vaiko geriausi interesai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.061
Full TextPDF

Back