Vaiva Strukčinskaitė, Birutė Strukčinskienė, Neringa Strazdienė, Sigitas Griškonis

Abstract

COVID-19 pandemijos metu perėjimas prie nuotolinio mokymo(si) pakeitė universiteto studentų studijų aplinką ir veiklos pobūdį, pailgėjo darbo kompiuteriu laikas. Tuo laikotarpiu didėjo jaunų žmonių fizinis pasyvumas ir sė­dimos veiklos trukmė.

Darbo tikslas − tirti universiteto studentų gyvenseną, darbo kompiuteriu aplinką ir fizinio aktyvumo ypatumus pandemijos metu. Tyrimas atliktas 2020 m., Lietuvos aukštosiose universitetinėse mokyklose, po pirmosios pandemijos bangos. Apklausoje dalyvavo 201 studentas: 98 vaikinai (48,8%) ir 103 merginos (51,2%). Taikytas Chi kvadrato (χ2) testas. Duomenys laikyti statistiškai reikšmingais, kai p≤ 0,05. Tyrimas atskleidė, kad 50,2% visų tirtų jaunų žmonių prie kompiuterio praleido 6-10 valandų per dieną, 35,8% – 3-5 valandas per dieną ir 11,9% – daugiau kaip 10 valandų per dieną. Per parą kompiuteriu panašų laiko kiekį dirbo ir vaikinai, ir mer­ginos. 68,7% studentų naudojosi nepatogiomis kėdė­mis, 68,2% – skundėsi nepakankamu kompiuterinio stalo plotu, 65,7% – nepakankama darbo erdve. 22,9% res­pondentų naudojo kompiuterį esant labai geram apšvie­timui, 55,2% – esant geram, 21,4% – esant vidutiniam apšvietimui. Dirbantys kompiuteriu studentai patyrė truk­dymus: 40,8% respondentų trukdė kiti žmonės, 21,4% – triukšmas, 37,8% – buvo trukdomi dėl kitų priežasčių. Daugiau negu pusė apklaustųjų patyrė kaklo, pečių ir nugaros srities skausmus. 10,9% studentų savo fizinę sveikatą vertino kaip labai gerą, 49,3% – gerą, 33,8% – vidutinę ir 6% – blogą. Tik 32,8% studentų teigė, kad turi pakankamai žinių apie fizinės veiklos poveikį sveikatai. Nedidelė dalis tirtų studentų (11,9 proc.) nurodė, kad jie mankštinosi ar sportavo bent 30 minučių kasdien, o 24,9 proc. – mankštinosi bent 30 minučių 2-3 kartus per savaitę, 23,4 proc. – 1 kartą per savaitę. 62,2 proc. jaunų žmonių sutiko, kad jie turėtų būti fiziškai aktyvesni. 37,8 proc. jaunų žmonių dirbdami kompiuteriu reguliariai darė pertraukas. 68 proc. studentų mieliau sportuotų kartu su bendraamžiais ir draugais, o 19 proc. – su šeimos nariais.

Išvados. Pandemijos metu dauguma studentų prie kom­piuterio praleido daug valandų per dieną ir tik mažuma darė reguliarias pertraukas. Tirti jaunuoliai minėjo ne­tinkamą darbo įrangą ir darbo aplinką, dauguma kentė įvairių kūno vietų skausmus, nurodė, kad deda per mažai pastangų fiziniam aktyvumui ir fizinei veiklai didinti. Dauguma studentų norėtų mankštintis su bendraamžiais ir draugais. Tyrimo rezultatai parodė studentų sveikos gy­vensenos ugdymo, saugios ir sveikos darbo kompiuteriu aplinkos kūrimo ir fizinio aktyvumo skatinimo poreikį. Studentų informavimas apie fizinio aktyvumo poveikį sveikatai, jų motyvavimas būti fiziškai aktyvesniems ir patrauklesnės bei prieinamesnės fizinės veiklos organiza­vimas yra svarbūs veiksniai studentų sveikatai stiprinti.

Keyword(s): universiteto studentai, gyvensena, pandemija, darbas kompiuteriu, fizinis aktyvumas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.195
Full TextPDF

Back