PACIENTŲ CHARAKTERISTIKŲ ĮTAKA LIGONINĖS CHARAKTERISTIKŲ VERTINIMUI: TARPUSAVIO SĄVEIKA IR PRIKLAUSOMYBĖ

Vinsas Janušonis Abstract Paciento charakteristikos turi sąsajų su ligoninės charakteristikų ir sveikatos priežiūros proceso vertinimu. Darbo tikslas – nustatyti pacientų charakteristikų įtaką ligoninės charakteristikų vertinimui bei jų tarpusavio priklausomybę. Atliekant tyrimą, analizuotos skirtingų šalių autorių mokslinės publikacijos, apklausti pacientai, gydęsi įvairiose Lietuvos ligoninėse. Respondentai vertino tam tikras ligoninių charakteristikas. Šiame darbe atskleista pacientų socialinių-demografinių charakteristikų…

PACIENTO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS (LIGONINĖS) PASIRINKIMAS IR KOKYBĖ: LITERATŪROS APŽVALGA IR ATVEJO (LIETUVA) ANALIZĖ

Vinsas Janušonis Abstract Darbo tikslas: išanalizuoti ir įvertinti paciento sveika­tos priežiūros (ligoninės) pasirinkimo galimybę, šiam procesui įtakos turinčius veiksnius bei jų sąsajas su kokybe ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse ir Lietu­voje. Analizuota įvairių šalių mokslinės publikacijos, nagrinėjančios sveikatos priežiūros įstaigų (ligoni­nių) pasirinkimą, teisės aktai, statistiniai duomenys, pacientų apklausos anketos. Medžiaga sisteminta ir vertinta. Darbe pateikta pacientų pasirinkimo…