Dalė Smaidžiūnienė, Laura Gečaitė

Abstract

Gaivindami klinikinės mirties ištiktą pacientą, slaugytojai neretai patiria įvairių saugumo problemų. Gaivinimas dažnai yra netikėtas, todėl sveikatos priežiūros darbuotojams gali būti sunku prisitaikyti prie aplinkybių. Slaugytojų saugumą, teikiant būtinąją medicinos pagalbą paciento kritinių būklių metu, lemia šie veiksniai: ilgos darbo valandos, komandos vadovo pasirengimas, šeimos narių buvimas gaivinimo pradžioje, slaugytojų žinios ir pasirengimas, reikiamų priemonių turėjimas, streso, įtampos, nuovargio pojūtis ir kt.

Tyrimo tikslas – atskleisti slaugytojo saugumo aspektus, atliekant pradinio gaivinimo veiksmus. Medžiaga ir metodai. Siekiant atskleisti slaugytojų saugumo aspektus pradinio gaivinimo veiksmų metu, buvo atlikti kokybinis ir kiekybinis tyrimai: pusiau struktūruotas interviu bei apklausa raštu, naudojant klausimyną. Kiekybiniame tyrime dalyvavo bendrosios praktikos slaugytojai, savo darbe atlikusieji pradinį gaivinimą ir bendrosios praktikos slaugos studijų III kurso studentai, kurie profesinės veiklos praktikų metu stebėjo pradinį gaivinimą ir dalyvavo jį atliekant. Kokybinis tyrimas atliktas taikant pusiau struktūruoto interviu metodą. Dalyvių skaičius – 89 bendrosios praktikos slaugytojai, kuriems buvo užduoti klausimai: kas ir kaip turi įtakos slaugytojų saugumui gaivinimo metu?

Rezultatai. Nustatyta, kad daugiau nei pusė (58 proc.) slaugytojų, atlikdami pradinio gaivinimo veiksmus, tinkamai įvertino aplinkybes ir reikiamu momentu užsitikrino savo saugumą. Beveik trečdaliu (27 proc.) atvejų slaugytojai dirbo nesaugiai: nemūvėjo pirštinių arba skubėdami netinkamai palikdavo panaudotas adatas. Interviu metu siekėme išsiaiškinti, kas lemia bendrosios praktikos slaugytojų nesaugumą gaivinimo metu. Iš respondentų pasisakymų buvo išskirtos 7 nesaugumo darbe veiksnių kategorijos: medicinos darbuotojų ir jų kompetencijos trūkumas, medicinos priemonių (prietaisų) stygius, stresas gaivinimo metu, artimųjų trukdymas, gaivinimo baimė, fiziniai sutrikimai, didelis darbo krūvis.

Išvados. Tyrimo rezultatai parodė, kad slaugytojams didžiausią įtaką gaivinimo metu daro stresas, artimųjų trukdymas, medicinos priemonių stygius bei komandos narių trūkumas. Rečiau slaugytojai jaučiasi nesaugūs dėl nuovargio darbe, didelio darbo krūvio, klaidos baimės ar kito baimės jausmo.

Keyword(s): slaugytojai, saugumas, pradinis gaivinimas.
DOI: 10.35988/sm-hs.2019.122
Full TextPDF

Back