Armida Andziulienė, Vida Mockienė

Abstract

Slaugytojai vis dažniau susiduria su ŽIV užsikrėtusiaisir/ar AIDS sergančiais pacientais, todėl svarbuanalizuoti ir slaugos studijų studentų, kaip būsimųjųslaugytojų, nuomonę, kaip turima informacija ŽIVir/ar AIDS klausimais sąlygoja jų baimes, elgseną,požiūrį bei pasiryžimą slaugyti. Tyrimo tikslas – išanalizuotislaugos studijų studentų pasiryžimą slaugytiužsikrėtusius ŽIV ir/ar sergančius AIDS pacientus.Tyrimo metodika. Atliktas kiekybinis tyrimas, naudojantstandartizuotą klausimyną. Tyrimo imtį sudarė2014 lapkričio mėn. – 2015 m. sausio mėn. apklausti113 pirmo – ketvirto kurso slaugos studijų studentai.Rezultatų analizei naudotas statistinis „SPSS 17 forWindows“ paketas. Tyrimas atliktas laikantis etikosprincipų. Tyrimo rezultatai. Išanalizavus respondentųpasiryžimą slaugyti užsikrėtusius ŽIV ir/ar sergančiusAIDS pacientus nustatyta, kad daugiau nei pusėrespondentų būtų pasiryžę padėti užsikrėtusiems ŽIVir/ar sergantiems AIDS pacientams, padėtų pagimdytimoteriai infekuotai ŽIV ir/ar sergančiai AIDS. Tačiautik 23 proc. respondentų būtų pasiryžę rūpintis šiaispacientais, jei ateityje būtų išsiaiškinta, jog ŽIV ir/ar AIDS galima užsikrėsti ir tais būdais, kurie dabarįvardijami kaip saugūs. Išvada. Pasiryžimą slaugytislopina neigiamas požiūris į šiuos pacientus socialiniaisaspektais.

Keyword(s): ŽIV/AIDS, slaugos studijų studentai, pasiryžimas slaugyti.
DOI: 10.5200/sm-hs.2017.117
Full TextPDF

Back