Rita Urbanavičė, Rima Rozenbergaitė, Jonas Kairys, Almeda Kurienė, Jelena Kutkauskienė, Natalja Fatkulina

Abstract

Slaugos politika yra svarbi kiekvienos valstybės tikslingos sveikatos sistemos funkcionavimo dalis. Dėl kintančios socialinės, ekonominės ir demogra­finės padėties yra svarbus nuoseklus slaugos politi­kos formavimas ir kryptingas jos įgyvendinimas, o slaugos politikos vertinimas turi būti nuolatinis. Ty­rimo tikslas – identifikuoti ir ištirti slaugos politikos formavimo ir jos įgyvendinimo trukdžius Lietuvoje. Atliktas kokybinis tyrimas – pusiau struktūruotas slaugos ekspertų interviu, kuris vyko 2016 metų sau­sio mėnesį. Duomenų rinkimas truko tris savaites. Tyrime dalyvavo aštuoni informantai: keturi slaugos politikos formuotojai ir keturi slaugos politikos įgy­vendintojai. Gavus tyrimo dalyvių leidimus, interviu duomenys buvo įrašomi diktofonu, vėliau transkri­buojami ir perkeliami į atskiras dokumentų bylas. Tyrimo duomenys apdoroti kokybinės – kontentinės analizės metodu. Tyrimui naudota lentelė, sudaryta iš kategorijų ir subkategorijų bei jas patvirtinančių teiginių. Slaugos ekspertai, dalyvavę kokybiniame tyrime, atskleidė pagrindinius slaugos politikos for­mavimo ir įgyvendinimo trukdžius.
Išvados. Pagrindiniai slaugos politikos formavimo ir įgyvendinimo trukdžiai yra raidos kryptingumo ne­buvimas, reformų nesuderinamumas, fragmentiškas slaugos politikos formavimas, ilgą laiką atsakingų asmenų už slaugos politikos plėtrą nebuvimas, fi­nansavimo trūkumas, menkas visuomenės slaugos profesijos vertinimas. Netinkama socialinė ir darbo aplinka, slaugytojų su aukštuoju universitetiniu išsi­lavinimu kompetencijų panaudojimo praktikoje pro­blemos, kurias lemia teisinio reglamentavimo spra­gos, norminių dokumentų įgyvendinimas, sveikatos sektoriaus finansavimas, žemas slaugos profesijos prestižas, skatina slaugytojų migraciją į užsienio šalis.

Keyword(s): slaugytojai, slaugos politika, slaugos politikos formavimаs ir įgyvendinimas.
DOI: 10.35988/sm-hs.2020.030
Full TextPDF

Back