Aurimas Galkontas, Skirmantė Sauliūnė

Abstract

Pastaraisiais metais pasaulyje įvyko įvairių krizių, tokių kaip stichinės nelaimės, ekonominės, socialinės krizės ar epidemijos, tačiau koronaviruso (COVID-19) pan­demija yra pirmoji per 100 metų, taip stipriai pakeitusi pasaulį. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, COVID-19 pandemija bei sutrikęs sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas turėjo neigiamos įtakos mirčių statistikai šalyje, kadangi visos pandemijos metu buvo stebimas ženklus perteklinis mirtingumas.

Tyrimo tikslas. Atskleisti perteklinio mirtingumo situa­ciją Lietuvoje ir Europoje COVID-19 pandemijos metu.

Metodika. Mokslinės ir profesinės literatūros apžvalga, kurios tikslas išsiaiškinti perteklinio mirtingumo statis­tiką Lietuvoje ir Europoje COVID-19 pandemijos metu.

Rezultatai. Prasidėjus COVID-19 pandemijai, Lietuvoje sparčiai išaugęs perteklinis mirčių skaičius buvo paste­bimas ir visoje Europoje. Eurostat duomenimis, 2021 m. mirė per pusę milijono europiečių daugiau, nei įprastai. Lietuvoje perteklinio mirtingumo skaičius 2020 sausio mėnesį, lyginant su 2016 – 2019 mirtingumo duomeni­mis, buvo -12,4 proc., kai Europos šalių vidurkis buvo -5,7 procento. Nuo 2020 m. sausio mėnesio perteklinių mirčių skaičius Lietuvoje ir visoje Europoje pradėjo di­dėti ir 2020 m. balandžio mėnesį Lietuvos perteklinių mirčių skaičiaus vidurkis buvo +2,4 proc. o Europos +25,2 procento. Didžiausias perteklinių mirčių skaičiaus pikas Lietuvoje buvo 2021 m. gruodį (70,3 proc.), o Eu­ropoje – 2021 m. lapkritį (+40 proc.).

Išvados. Nuo pandemijos pradžios Lietuvoje kiekvieną mėnesį buvo registruojama daugiau mirčių, nei regis­truota atitinkamais 2019 metų mėnesiais. Nuo pande­mijos pradžios Lietuvoje mirė per 15 tūkst. 500 žmo­nių daugiau, palyginti su mirčių skaičiumi 2019 metais, prarastų gyvybių skaičius augo kas mėnesį nuo pat pan­demijos pradžios (2020 m. kovą) iki 2021 metų pabai­gos. Prasidėjus COVID-19 pandemijai, sparčiai išaugęs perteklinis mirčių skaičius buvo pastebimas visoje Eu­ropoje. 2021 metais mirė per pusę milijono europiečių daugiau, nei įprastai.

Keyword(s): COVID-19, pandemija, perteklinis mirtingumas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.246
Full TextPDF

Back