Stasys Žilinskas, Simona Žilinskienė, Andrius Macas

Abstract

Įvadas. Pastaraisiais dešimtmečiais pasiekta reikšmingos anesteziologijos pažangos, ženkliai sumažinusios su anestezija susijusias komplikacijas, tačiau visuomenėje trūksta šios srities žinių. Anestezija daugeliui pacientų tebekelia susirūpinimą, o gydytojo anesteziologo vai­dmuo išlieka neaiškus [1,2]. Lietuvoje iki šiol nebuvo atlikta tyrimų šia tema, todėl šiuo tyrimu siekta įver­tinti anesteziologo reikšmę gydymo procese iš paciento perspektyvos ir nustatyti bendrą pacientų žinių lygį apie anesteziją ir su ja susijusias veiklas.

Metodika. Tyrimas atliktas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje (LSMUL) Kauno klinikose Anes­teziologijos klinikoje, anonimiškai apklausiant vyresnius nei 18 m. pacientus prieš numatytas planines operacijas su anestezija. Tyrimo priemonė − originali anketa, su­daryta iš 19 klausimų.

Tyrimo rezultatai. Iš viso tyrime dalyvavo 82 pacientai. 87,5 proc. apklaustųjų anesteziologą atpažįsta kaip gydy­toją, visose amžiaus grupėse, nepriklausomai nuo išsila­vinimo, amžiaus ar lyties. 96,3 proc. apklaustų pacientų, kurie iki apklausos buvo operuoti naudojant anesteziją, teigė, kad pokalbis su anesteziologu buvo malonus, 80,0 proc. apklaustųjų atsakė, jog anesteziologas šių pokalbių metu paaiškino savo reikšmę gydymo procese. Tyrimu nustatyta, kad daugiau nei pusei respondentų nebuvo paaiškintos galimos anestezijos komplikacijos ar nepa­geidaujamos reakcijos į vaistus (69,1 proc. ir 76,4 proc. atitinkamai). Pacientų nuomone, anesteziologas yra atsa­kingas už būklės įvertinimą prieš operaciją (75,6 proc.), atsibudimą po operacijos (80,5 proc.), turi užtikrinti poo­peracinę analgeziją (75,6 proc.) ir pykinimo profilaktiką (61 proc.). 76,8 proc. pacientų manė, kad anesteziologas ir chirurgas yra lygiaverčiai komandos nariai.

Išvados. Tyrimu nustatytas pakankamas pacientų žinių lygis nepriklausomai nuo lyties, amžiaus ar išsilavinimo. Dauguma apklaustųjų supranta anesteziologo reikšmę gydymo procese, geba atskirti jo pareigas, bendravimą su gydytoju vertina teigiamai, tačiau sako buvę nepakan­kamai informuoti apie galimas anestezijos komplikacijas. Beveik trys iš keturių pacientų sulygina anesteziologų ir chirurgų svarbą perioperaciniu periodu.

Keyword(s): anesteziologas, anesteziologų reikšmė, pacientų požiūris.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.081
Full TextPDF

Back