Vinsas Janušonis, Jurgita Vaitiekienė, Arvydas Šilys

Abstract

Darbo tikslas: ištirti ir įvertinti pacientų griuvimųšalies ligoninėse patirtį, nuomonę dėl griuvimų priežasčiųir rizikos veiksnių, prevencijos galimybių beijų patirties ir nuomonės pokyčius.Tęstinis tyrimas vykdytas 2011-2012 m. ir 2016-2017m. Klaipėdos universitetinėje ligoninėje. Apklausti289 griuvimų patirtį įvairiose šalies ligoninėse turintyspacientai.Naudotas šiam tikslui sudarytas klausimynas. Išskirtosdvi pacientų grupės su didesne ir mažesne griuvimųpatirtimis.Tirta griuvimų priežastys, rizikos veiksniai, prevencijoskrypčių ir priemonių taikymo galimybės ir jųveiksmingumas.Išvados. Pacientų išsilavinimas, lytis bei gyvenamojivieta esminės įtakos pacientų griuvimų dažniui neturėjo,išskyrus amžių, kuris turėjo įtakos pacientųgriuvimams dėl eisenos ir pusiausvyros sutrikimų,galvos svaigimo (vyresnio amžiaus pacientai dėl šiųpriežasčių griuvimus patyrė dažniau).Per penkerius metus dažniausios pacientų griuvimųLietuvos ligoninėse priežastys nepasikeitė ir, jų nuomone,tai galvos svaigimas, pusiausvyros bei eisenossutrikimai.Dažniausi pacientų griuvimų ligoninėse rizikos veiksniai,apklaustųjų nuomone, yra sutrikusi judėjimoir atramos sistema, nervų sistemos sutrikimai, buvęgriuvimai praeityje, psichologinės priežastys.Pacientai, turintys didesnę griuvimų ligoninėse patirtį,dažniau patiria griuvimus, labiau akcentuoja visųrizikos veiksnių įtaką griuvimams.Pacientai, nepriklausomai nuo jų griuvimų ligoninėsepatirties, teigiamai vertino visas griuvimų prevencijospriemones, nurodydami, kad visos jos Lietuvosligoninėse buvo taikomos. Veiksmingesnėmis griuvimųprevencijos priemonėmis pacientai įvardijo jųir jų artimųjų mokymą bei instruktavimą, aplinkossutvarkymą, bendravimą ir patarimus.

Keyword(s): pacientų griuvimai ligoninėse, griuvimų priežastys ir rizikos veiksniai, pacientų griuvimų ligoninėse patirtis ir prevencija.
DOI: 10.5200/sm-hs.2017.068
Full TextPDF

Back