Gintautas Virketis, Veronika Matutytė

Abstract

Priėmimo ir skubios pagalbos skyrius yra ta vieta, įkurią pirmiausia greitoji medicinos pagalba ar patyspacientai kreipiasi dėl skubios medicinos pagalbos.Šiuose skyriuose yra gyvybiškai svarbus tinkamaspaciento priskyrimas tam tikrai skubios medicinos pagalboskategorijai. Šiuo metu naudojamos 4 skubiosmedicinos pagalbos kategorijos neatitinka praktiniųporeikių. Tyrimo rezultatai patvirtina, jog siekiantefektyvesnio priėmimo ir skubios pagalbos skyriųdarbo, adekvataus pacientų pirminio sveikatos būklėsvertinimo bei nuo to priklausančio tolimesnio ištyrimoir gydymo, tikslinga pereiti nuo 4 iki 5 skubiosmedicinos pagalbos kategorijų naudojimo.Atliktas kiekybinis tyrimas anketinės apklausos metodu,duomenų statistinė analizė, teorinis apibendrinimas.Respondentai ‒ stacionarinių asmens sveikatospriežiūros įstaigų ir greitosios medicinos pagalbosįstaigų vadovai, reanimacijos ir intensyviosios terapijosbei priėmimo ir skubios pagalbos skyrių vedėjai.71% respondentų mano, jog paciento kritinės būklėssąvoką atitinka tik 1 ir 2 skubios medicinos pagalbos(SMP) kategorijose įvardintos klinikinės būklės.68,1 proc. tyrime dalyvavusių respondentų pritariaar visiškai pritaria, kad vietoj 4 būtų 5 SMP kategorijos.SMP kategorijoms apibūdinti respondentaiiš 9 pavadinimų išskyrė šiuos: kritinės būklės, labaiskubūs, skubūs, neskubūs, ambulatoriniai. 82,9 proc.respondentų pritaria nuomonei, kad GMP lape būtųžymimos SMP kategorijos.Gyvybiškai būtina (gyvybei gelbėti ir išsaugoti) medicinospagalba nėra tas pats, kas medicinos pagalbasveikatai gelbėti ir išsaugoti. 1 ir 2 SMP kategorijųklinikinės būklės galėtų būti taikomos „gyvybei gelbėtiir išsaugoti“ sąvokos apibūdinimui. Šiuo metunaudojamos 4 skubios medicinos pagalbos kategorijosnepritaikytos ambulatorinės skubios medicinospagalbos atvejams. Siūloma 5 SMP kategorijas suatitinkamais pavadinimais ir pagalbos teikimo laikointervalais: kritinė būklė – nedelsiant (per 10 min.),labai skubūs – 10-30 min., skubūs – nuo 30 min. iki1 val., neskubūs – 1-2,5 val., ambulatoriniai – nuo 2,5val. iki 4 val. Vienodas 5 SMP kategorijų taikymasGMP ir PSPS sumažintų transportuojamų pacientųsrautus į PSPS.

Keyword(s): gyvybiškai būtina medicinos pagalba, skubios medicinos pagalbos kategorijos, priėmimo ir skubios pagalbos skyrius.
DOI: 10.5200/sm-hs.2017.084
Full TextPDF

Back