Ugnė Žilinskaitė, Lina Varžaitytė

Abstract

Žmogaus sveikata, jo psichikos būklė glaudžiai sie­jasi su natūraliai mus supančia gamta bei jos ište­kliais. Pasaulyje gydymo tikslais naudojami įvairūs gamtos ištekliai. Ypatinga reikšmė skiriama įprasti­niam kasdieniam buvimui ir fizinei veiklai gamtoje, sukantis natūraliam sveikatos ratui – gamtoje gerėja psichikos sveikata, o kartu ir fizinė asmens būklė, arba atvirkščiai.
Tyrimo tikslas – įvertinti natūralių gamtinių gydo­mųjų veiksnių: natūraliosios aplinkos ir minerali­nio vandens poveikį žmogaus fizinei bei psichikos sveikatai.
Sisteminė mokslinės literatūros paieška atlikta tarp­tautinėse PubMed ir Google Scholar duomenų bazėse. Atrinkti 44 ne senesni nei 10 metų straipsniai, ku­riuose aprašyti natūralių gamtinių gydomųjų veiks­nių įtaką sveikatai nagrinėjantys tyrimai, aprėpiantys duomenis apie šių veiksnių teigiamą poveikį žmogaus fizinei ir psichikos sveikatai. Atlikta straipsnių apž­valga ir turinio analizė.
Rezultatai ir išvados patvirtino faktą, kad gamta ir žmogus – dvi neatsiejamos materijos. Daugelį ligų galima gydyti vien natūraliais gamtos ištekliais, kartu pagerinant ir sustiprinant žmogaus psichikos būklę bei siekiant visapusio organizmo komforto.

Keyword(s): natūralioji aplinka, balneoterapija, fizinė ir psichikos sveikata, stresas ir natūrali gamta, klimatas ir sveikata.

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.061
Full TextPDF

Back