Alina Vaškelytė, Miglė Marozienė

Abstract

Su nėščiosiomis ir gimdyvėmis dirbantiems sveikatos priežiūros specialistams svarbu išmanyti ir laikytis koky­biškos sveikatos priežiūros standartų. Moters palaikymo ir gimdymo kontrolės užtikrinimas apibrėžiami kaip ko­kybiškos gimdymo priežiūros aspektai, o gimdymo pa­tirtis gali būti reikšminga moters, kaip mamos, pasiti­kėjimui savimi, kompetencijoms ir savarankiškumui. Šio tyrimo tikslas − nustatyti moterų gimdymo kontrolę ir palaikymą gimdymo metu. Tyrimas atliktas Kauno miesto ligoninės gimdymo skyriuje. Duomenų surinki­mui buvo naudojami standartizuoti klausimynai. Daly­vauti tyrime pakviestos tiriamuoju laikotarpiu gimdymo skyriuje stacionarizuotos moterys, kurios natūraliais gim­dymo takais pagimdė išnešiotus, gyvus naujagimius bei gimdyme dalyvavę jų vyrai (partneriai). Tyrime dalyvavo 430 asmenų: 322 moterys, atsako dažnis – 84,7 proc. ir 108 vyrai, atsako dažnis – 84,7 procento. Tyrimo rezul­tatai atskleidė, kad bendras vidinės kontrolės gimdymo metu vertinimas vyrų ir moterų požiūriu statistiškai reikš­mingai nesiskyrė, tačiau moterys statistiškai reikšmingai didesniu balu vertino savo emocijų kontrolę, palyginus su gimdyme dalyvavusiais vyrais. Išorinę kontrolę gim­dymo metu moterys vertino statistiškai reikšmingai aukš­tesniais balais, lyginant su tyrime dalyvavusiais vyrais, tačiau apklausoje dalyvavę vyrai statistiškai reikšmingai aukštesniais balais vertino moterų galimybę atsistoti ir laisvai judėti gimdymo metu bei partnerės kontrolę pri­imant visus sprendimus, susijusius su gimdymu. Tyrimo dalyviai (moterys ir vyrai) aukščiausiais balais vertino palaikymą gimdymo metu. Bendras palaikymo gimdymo metu vertinimas tarp vyrų ir moterų grupių statistiškai reikšmingai nesiskyrė, nors moterys, palyginus su tyrime dalyvavusiais vyrais, statistiškai reikšmingai mažesniais balais vertino teiginius, kad personalas „padėjo išban­dyti įvairias gimdymo pozicijas“, „buvo suteikta laiko užduoti klausimus“, „personalas nutraukdavo procedūrą, jei moteris paprašydavo“.

Keyword(s): gimdymas, palaikymas, kontrolė, poros.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.286
Full Text: PDF

Back