Viktorija Piscalkiene, Egle Stasiunaitiene

Santrauka

Studentų dalyvavimas mokslo taikomuosiuose tyrimuose yra reglamentuojamas tarptautiniuose ir nacionaliniuose normatyviniuose švietimo dokumentuose. Dėstytojai vykdydami mokslo taikomąją veiklą tobulėja kaip tyrėjai, tyrimų rezultatus naudoja studijų proceso ir profesinės praktikos tobulinimui. Šiuolaikinių studijų kontekste reikšmingas vaidmuo turi būti skiriamas patirtiniam mokymuisi ir patirties refleksijai, kaip ugdymo metodologijai. Tampa aktualu rengti kritiškai, reflektyviai mąstantį specialistą, gebantį prisitaikyti kintančiame veiklos pasaulyje, atpažinti ir reflektuoti socialines ir profesines problemas praktikoje, jas spręsti. Tyrimo tikslas – atskleisti studentų dalyvavimo taikomųjų tyrimų praktikoje patirtį, apibrėžiant refleksijos kaip patirtinio mokymosi metodologijos taikymo studijose svarbą. Tyrime dalyvavo II kurso bendrosios praktikos slaugos ir akušerijos studijų programų studentai, studijuojantys chirurginės slaugos dalyką. Todėl šių studentų įtraukimas į chirurginių pacientų apklausą glaudžiai siejasi su studijų dalyko tikslais ir uždaviniais. Tyrimo metodas – nestruktūruota refleksija raštu. Studentai, dalyvaudami mokslo taikomajame tyrime, išgyveno teigiamus patyrimus, kurie buvo susieti su: motyvuotu susidomėjimu įvairiais klinikiniais atvejais, geranoriškai nusiteikusiais pacientais bei leido empatiškai įsijausti į paciento situaciją. Studentų įtraukimo į mokslo taikomąją veiklą ir patirtinio mokymosi derinimas leidžia pasiekti dėstomo dalyko tikslų, studentams metodologiškai pasirengti tyrimams, įgyti teigiamos patirties, kuri siejama su asmeninių savybių ir profesiniu tobulėjimu.

doi:10.5200/sm-hs.2012.095

Raktiniai žodžiai: refleksija; taikomieji tyrimai; patirtinis mokymasis; studijos
DOI: 10.5200/340
Pilnas tekstasPDF

Atgal