Viktorija Janonytė, Aistė Navickaitė, Lina Varžaitytė

Santrauka

Tyrimo tikslas − išsiaiškinti reabilitacijos efektyvumą, esant širdies ir kraujagyslių bei kvėpavimo sistemos funkcijos sutrikimų asmenims, po persirgtos COVID-19 infekcijos. Tyrimo metodas – sisteminė literatūros apž­valga. Atrinkti straipsniai, kuriuose aprašoma reabilitacija po COVID-19 infekcijos, jos priežastys, simptomai, kom­plikacijos ir reabilitacijos priemonės. Apžvalga atlikta naudojantis elektronine duomenų baze PubMed (Me­dline). Straipsnių tinkamumo kriterijai: ne senesni nei 5 metų; straipsnyje turėjo būti informacija apie COVID-19 infekciją bei reabilitaciją. Buvo peržiūrimi mokslinių pu­blikacijų šaltiniai, kuriuose būtų įvertinta ir išanalizuota visa įmanoma naujausia medžiaga apie reabilitacijos po COVID-19 infekcijos tendencijas pasaulyje. Rezultatai: persirgus COVID – 19 infekcija daugiau nei pusė paci­entų jaučia nuovargį, daugiau nei trečdalis − dusulį, kiti jaučia sąnarių ir krūtinės skausmus, širdies ir krauja­gyslių, virškinamojo trakto sistemos, psichoemocinius bei pažintinių funkcijų pažeidimus. Taikant ankstyvą, ilgalaikę kompleksinę reabilitaciją intensyviosios tera­pijos metu ir po jos, stebimas geresnis pacientų fizinio pajėgumo atsigavimas. Taikant balneoterapiją, galima pagerinti imuninės sistemos būklę. Procedūrų prieina­mumas turi būti kontroliuojamas pagal šalyje nustatytus reikalavimus, siekiant sustabdyti viruso plitimą ir užti­krinti, jog neįvyktų protrūkis, kol pasaulyje dar vyrauja pandemija. Kartu su medicinos psichologais ir kinezitera­peutais būtina sukurti integruotą reabilitacijos pagalbą pa­cientams, kurie pasveiksta po kritinės būklės ligoninėje. Išvados. Asmenims, persirgusiems COVID-19 infekcija, kuriems taikoma daugiadisciplinė, kompleksinė reabili­tacijos programa, greičiau išnyksta COVID-19 infekci­jos liekamieji reiškiniai. Didžiausią teigiamą įtaką daro specializuota kineziterapija, balneoterapija, medicinos psichologo konsultacijos.

Raktiniai žodžiai: COVID-19 infekcija, širdies ir kraujagyslių bei kvėpavimo sistema, reabilitacija, balneoterapija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.098
Pilnas tekstasPDF

Back