Alina Vaškelytė, Miglė Gumuliauskaitė

Santrauka

Gimdymo patirtis turi ilgalaikį poveikį moters sveikatai ir gerai savijautai, o individualizuoto, į gimdyvės porei­kius ir lūkesčius orientuoto gimdymo priežiūros modelio taikymas yra reikšmingas sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo procesui. Šio tyrimo tikslas buvo pa­lyginti pirmą kartą ir pakartotinai gimdžiusių moterų gimdymo priežiūros lūkesčius ir jų patenkinimą.

Tyrimas atliktas Kauno miesto X gimdymo namuose. Sukurta duomenų rinkimo anketa, kurioje klausimai su­skirstyti į tris grupes: galimybė dalyvauti priimant spren­dimus, informacijos teikimas ir bendravimas, gimdymo priežiūros ir gydymo procedūros. Dalyvauti tyrime buvo pakviestos tiriamuoju laikotarpiu Akušerijos skyriuje stacionarizuotos moterys, kurios natūraliais gimdymo takais pagimdė išnešiotus, gyvus naujagimius. Išdalintos 128 anketos, iš kurių 111 grįžo užpildytos ir tinkamos analizei. Atsako dažnis − 87 procentai.

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad didžioji dalis moterų lūkesčius, susijusius su gimdymo priežiūra, vertino kaip svarbius arba labai svarbius. Pakartotinai gimdžiusių mo­terų, lyginant su pirmą kartą gimdžiusiomis, visose lūkes­čių grupėse balų sumos vidurkiai buvo aukštesni, išsky­rus lūkesčių grupę, susijusią su informacijos teikimu ir personalo bendravimu, kurių balų sumos vidurkiai buvo vienodi. Patenkintus gimdymo priežiūros lūkesčius daž­niau nurodė pirmą kartą gimdžiusios moterys, išskyrus lūkesčius, susijusius su dalyvavimu priimant sprendimus, kurių balų sumos vidurkiai buvo vienodi.

Raktiniai žodžiai: gimdymo priežiūros lūkesčiai, lūkesčių patenkinimas, gimdžiusios moterys.

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.162
Pilnas tekstasPDF

Back