Gintautas Virketis, Gintarė Kazlauskė

Santrauka

Mokslinės literatūros apžvalga parodė, kad nors e. sveikata jau senokai taikoma ir tobulinama, jos plėtrai trukdo medicinos darbuotojų priešinimasis. Sveikatos priežiūros specialistų priešinimosi sąvoka šiandien dar nėra apibrėžta bendru sutarimu.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPĮ) specialistų požiūrį į e. sveikatos paslaugų diegimo ir plėtros problemas ir nustatyti priešinimąsi didinančius veiksnius.

Tyrimo metodika. Atliktas kiekybinis tyrimas – anke­tinė apklausa raštu. Anketa sudaryta atsižvelgiant į kitų mokslininkų, nagrinėjusių e. sveikatos paslaugas, atlik­tus tyrimus. Tyrime dalyvavo 255 respondentai. Statis­tiniai duomenys apdoroti IBM SPSS 23.0 (Statistical Package for the Social Sciences) programiniu paketu.

Rezultatai. Dauguma respondentų nurodė, kad jiems pakanka kompiuterinių žinių naudojantis e. sveikatos sistema, įstaigoje per žemas prioritetas teikiamas infor­macinių sistemų diegimui. Kompetencijos IT specia­listams netrūksta, tačiau pildant medicininę informa­ciją e. sveikatoje, atsiranda tikimybė padaryti pildymo klaidų, nepakankamai sklandus e. sveikatos sistemos veikimas, dirbti e. sveikatos sistemoje reikia daugiau atidumo ir atsakomybės, nes naudojantis e. sveikata padidėjo darbo krūvis.

Išvada. Pagrindinė e. sveikatos diegimo ir plėtros pro­blema − e. sveikatos sistemos sutrikimai ir gedimai, ilginantys paciento apžiūros laiką ir eiles. Dauguma gydytojų supranta ir teigiamai vertina plėtojamos e. sveikatos sistemos naudą ir jos plačias galimybes. Ty­rimo metu nustatyti veiksniai, didinantys priešinimąsi sėkmingam e. sveikatos sistemos diegimui ir plėtrai: nepakankamai sklandus e. sveikatos sistemos veikimas, e. sveikatos sistema reikalauja daugiau atidumo ir atsa­komybės, nepakankamas skaičius personalo, gebančio naudotis informacinėmis sistemomis, pildant medici­ninę informaciją e. sveikatos sistemoje didelė pildymo klaidų tikimybė, kaupiami sveikatos įrašai dubliuojami, naudojantis e. sveikata padidėjo darbo krūvis.

Raktiniai žodžiai: e. sveikata, e. sveikatos paslaugos, priešinimasis.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.208
Pilnas tekstasPDF

Back