Viktorija Timčenkaitė, Jonas Kairys, Jelena Kutkauskienė, Donatas Austys, Valerij Dobrovolskij

Santrauka

Tyrimo tikslas − ištirti, kokią įtaką KMI turi amžius ir gaunamos pajamos.

Darbo uždaviniai: 1. Įvertinti KMI sąsajas su amžiumi. 2. Įvertinti KMI sąsajas su gaunamos pajamomis.

Tyrimo metodai. Tiriamųjų imtį sudarė 20-64 metų am­žiaus 382 respondentai iš Panevėžio miesto savivaldybės. Respondentų klausimyne buvo prašoma nurodyti savo ūgį (cm) ir svorį (kg). KMI buvo apskaičiuotas pagal for­mulę: svoris (kg)/ūgis (m)2. Statistinei duomenų analizei buvo naudojamas programinis paketas MS Excel 2013 ir R Commander (3.6.3 versija).

Rezultatai: nustatyta, kad 3,7 proc. tiriamųjų yra per mažo kūno svorio, 43,4 proc. – normalaus, 37,7 proc. − turintys antsvorio, o 15,2 proc. − nutukusių. Tarp am­žiaus ir KMI buvo nustatytas statistiškai reikšmingas tei­giamas vidutinio stiprumo ryšys, koreliacijos koeficien­tas 0,36 (p<0,001). KMI didžiausias pajamas gaunančių žmonių grupėje buvo žymiai mažesnis už tų, kurie gauna mažas ar vidutines pajamas. Didėjant pajamoms, didėja ir KMI, tačiau vėliau šie rodmenys stabilizuojasi, šiuo atveju, KMI vertės sumažėja – mažiausioje pajamų gru­pėje KMI mediana 24,5 kg/m2, toliau – 25,2 kg/m2, vi­dutinių pajamų – 26,2 kg/m2 ir didžiausioje pajamų gru­pėje – 24,9 kg/m2.

Išvados. 3,7 proc. apklaustųjų per mažas KMI, 43,4 proc. – normalus, o 52,9 proc. − per didelis KMI. 35-49 m. ir 50-64 m. amžiaus grupių respondentai daugiausia turi antsvorio, o 20-34 m. amžiaus grupėje KMI normalus. Nustatytas statistiškai reikšmingas vidutinio stiprumo ryšys tarp KMI ir amžiaus (p<0,001). Ryšys tarp KMI ir gaunamų pajamų buvo nustatytas statistiškai nereikš­mingas. Didėjant pajamoms, didėja ir KMI, vėliau KMI vertės stabilizuojasi, atlikto tyrimo atveju, KMI vertės sumažėja.

Raktiniai žodžiai: kūno masės indeksas, amžius, pajamos, mityba, fizinis aktyvumas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.051
Pilnas tekstasPDF

Back