Neringa Vilkevičienė, Ieva Eglė Jamontaitė

Santrauka

Galvos smegenų insultas (GSI) yra neurologinis sutriki­mas, kenkiantis motorinei kontrolei, kuri paveikia paci­entų gebėjimą judėti ir jų gyvenimo kokybę. Pacientai, patyrę galvos smegenų insultą, susiduria su motorinės kontrolės, valingų judesių ir taisyklingos laikysenos problemomis, kurios riboja jų judėjimą. Ankstyva rea­bilitacija po pakenkimo yra būtina, siekiant kuo labiau padidinti atsigavimo galimybę, nes tai gali paskatinti galvos smegenų žievės persitvarkymą, palengvinantį iš naujo išmokti judesius. Tyrimo tikslas – atskleisti kine­ziterapijos poveikį apatinės galūnės motorinės funkcijos atkūrimui asmenims, patyrusiems galvos smegenų in­sultą. Mokslinės literatūros apžvalga atlikta naudojantis duomenų bazėmis: PubMed, Cochrane Library, Google Scholar, eLABa, ClinicalKey, ScienceDirect. Į darbą buvo įtraukti moksliniai straipsniai, publikuoti lietuvių ir anglų kalbomis, kokybiniai ir kiekybiniai tyrimai bei straipsniai, kurių visas tekstas buvo laisvai prieinamas.

Tyrimo rezultatai atskleidė skirtingų kineziterapijos pro­gramų efektyvumą GSI patyrusių pacientų apatinės ga­lūnės motorinės funkcijos atsigavimui. Į šias programas dažnai įtraukiama elektrostimuliacija, į užduotį orien­tuoti pratimai, pasipriešinimo pratimai ir kiti. Didesnis poveikis pastebėtas taikant kombinuotos kineziterapijos programas, tokias kaip veidrodžio terapija ir elektros­timuliacija, transkutaninė elektrinė nervų stimuliacija (TENS) derinama kartu su į užduotį orientuotais prati­mais ir kt. Nustatyta, kad kineziterapija, naudojant ino­vatyvias technologijas, tokias kaip virtualioji realybė (VR) ir veidrodžio terapija, yra efektyvesnė už įprasti­nes kineziterapijos programas, kadangi suteikia regimąjį grįžtamąjį ryšį.

Išvados. Dauguma kineziterapijos programų yra efekty­vesnės taikant kombinuotas kineziterapijos priemones nei pavienes, nes taikomi keli skirtingi elementai vienas kitą papildo ir suteikia didesnį poveikį apatinės galūnės mo­torinės funkcijos atkūrimui po galvos smegenų insulto. Kineziterapijos programos, naudojant inovatyvias techno­logijas, turi didesnį poveikį motorinės funkcijos atsikūri­mui, nei įprastinės kineziterapijos programos, dėl regimo grįžtamojo ryšio, kuris svarbus pacientų motyvacijai, savarankiškumui ir užsiėmimų saugumo užtikrinimui.

Raktiniai žodžiai: galvos smegenų insultas, kineziterapija, efektyvumas, apatinė galūnė, motorinė funkcija, reabilitacija, eisena, pusiausvyra.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.064
Pilnas tekstasPDF

Back