Akvilė Marčiulionytė, Daiva Kerienė, Danguolė Grūnovienė, Daiva Mačiulienė

Santrauka

Vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių pasiten­kinimą darbu, yra darbuotojų motyvacija. Motyva­cija skatina siekti karjeros ir užbrėžtų tikslų. Neįma­noma nepastebėti santykio tarp pasitenkinimo darbu ir motyvacijos. Sėkmės siekiančios organizacijos turi įvertinti abiejų sričių – motyvacijos ir pasitenkinimo darbu tarpusavio ryšį ir įgyvendinti savo darbuotojų siekius. Tai svarbiausias organizacinės veiklos tikslas [2]. Šalyje trūkstant gydytojo odontologo padėjėjų, Lietuvos odontologinės priežiūros įstaigoms ne visada pavyksta suformuoti tinkamą komandą, todėl svarbu išsiaiškinti, kaip patenkinti gydytojo odontologo pa­dėjėjų poreikį darbo rinkoje. Tyrimu siekta atskleisti gydytojo odontologo padėjėjų motyvaciją ir pasiten­kinimą darbu lemiančius veiksnius Lietuvoje ir Kipre. Tyrime dalyvavo 140 Lietuvos ir 48 Kipro gydytojo odontologo padėjėjai. Tyrimo tikslui pasiekti vyk­dyta apklausa raštu (internetu). Klausimai suskirstyti į uždaro ir atviro tipo (kokybinius). Tyrimo rezulta­tai atskleidė, kad abiejų šalių respondentai mano, jog darbo užmokesčio didinimas yra efektyviausia moty­vacijos priemonė, pritaria, ypač Kipro respondentai, kad stiprus motyvatorius – kvalifikacijos kėlimo kur­sai, mokymai. Lietuvos ir Kipro respondentai yra pa­tenkinti darbu ir įgyta gydytojo odontologo padėjėjo profesine kvalifikacija, gerais santykiais su vadovu, malonia atmosfera, darbe jaučiasi saugiai. Lietuvoje gydytojo odontologo padėjėjų pasitenkinimą darbu la­biausiai lemia atlygis. Kipre didžiausias pasitenkinimo darbu veiksnys – darbinė atmosfera. Kipro responden­tai stresą patiria dažniau, nei Lietuvos, bet darbe jie jaučiasi labiau pripažinti. Svarbiausiais motyvacijos veiksniais Lietuvos respondentai išskyrė tobulėjimo galimybes, o Kipro – pripažinimą.

Raktiniai žodžiai: gydytojo odontologo padėjėjas, motyvacija, motyvas, pasitenkinimas darbu.

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.137
Pilnas tekstasPDF

Back