Aurimas Galkontas, Martina Kazočiūnaitė, Danguolė Grūnovienė, Birutė Pockevičiūtė-Tarasovė

Santrauka

Darbo rinkoje stebimas medicinos studijų krypties, tarp jų ir farmacijos, absolventų trūkumas. Tyrimo tikslas − nustatyti Farmakotechnikos studijų programos studentų mokymosi motyvacijos ypatumus. Atlikta mokslinės literatūros ir teisės aktų, reglamentuojančių farmacijos veiklą Lietuvoje analizė. Tyrimas vyko 2021 metų vasario-balandžio mėnesiais. Dalyvavo 110 Kauno kolegijos Farmakotechnikos studijų programos visų kursų studentų. Naudotas klausimynas, sudarytas iš aštuoniolikos uždarojo tipo klausimų, suskirstytų į 3 blokus: studijų pasirinkimas; motyvacija studijoms; pasirinkta profesija. Tyrimo rezultatai parodė, kad teisę verstis vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) praktika reguliuoja Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas. Šio įstatymo pakeitimai gali riboti ir mažinti įsidarbinimo galimybes, galinčias turėti įtakos mokymosi motyvacijai. Dėl būsimo darbo specifiškumo ir svarbos, Farmakotechnikos studijų programos studentai turėtų būti deramai motyvuoti gerai mokytis, įgyti vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesinę kvalifikaciją ir sėkmingai siekti profesinės karjeros [1].

Kauno kolegijos Farmakotechnikos studijų programos studentai savo motyvaciją mokytis įvertino kaip aukštą. Labiausiai motyvuoja noras įgyti išsilavinimą, turėti profesiją, profesinių žinių, aukštojo mokslo diplomą ir siekti profesinės karjeros, dirbant gerai apmokamą darbą. Svarbūs motyvaciniai veiksniai, susiję su studijų pasiekimų vertinimu, studijų turiniu, įdomiomis paskaitomis. Skirtingų kursų studentų mokymosi motyvacijos lygis skiriasi, labiausiai motyvuoti trečio kurso studentai. Labiausiai demotyvuojantis veiksnys – farmacinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai, kurie turi įtakos įsidarbinimo galimybėms. Studentai nemano, jog vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) profesija yra prestižinė ir suteiks visavertiško gyvenimo galimybių, bet didžioji dauguma savo profesijos pasirinkimu yra patenkinti.

Raktiniai žodžiai: mokymosi motyvai, motyvacija, profesijos pasirinkimas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.223
Pilnas tekstasPDF

Back