Konstancija Ambrazaitė, Justina Rugieniūtė, Giedrė Alzbutienė

Abstract

Žmogaus vidinės ausies struktūroje esančioje sraigėje yra daugiau nei 20 000 juntamųjų klausos neuronų. Dažniausia klausos sutrikimo priežastis – šių ląstelių pažeidimas, sukeliantis neurosensorinį kurtumą ar neurosensorinį prikurtimą. Toks klausos sutrikimas galimas dėl klausos juntamųjų neuronų neišsivystymo arba pažeidimo. Likutinė klausa – sutrikęs gebėji­mas girdėti žemo dažnio garsus, kai dalis juntamųjų neuronų negali atlikti savo funkcijos dėl išvardytų priežasčių [3,5]. Pastaruosius keturis dešimtmečius, kaip vienas iš klausos atkūrimo metodų, taikoma kochlearinės implantacjos operacija. Remiantis li­teratūroje aprašomomis studijomis, nagrinėjančio­mis kochlearinės implantacijos operacijų rezultatus, stebimas likutinės klausos prastėjimas pooperaciniu periodu. Geresni rezultatai būdingi jaunesnio am­žiaus pacientams.
Darbo tikslas – išanalizuoti pacientų, kuriems atlikta kochlearinės implantacijos operacija, likutinę klausą, lyginant klausos audiometrinius duomenis prieš koch­learinės implantacijos operaciją ir po jos, įvertinti likutinės klausos audiometrinio klausos slenksčio vidurkio pokyčio priklausomybę nuo paciento am­žiaus, lyties ar kurtumo priežasties.
Atliktas retrospektyvinis tyrimas. Tyrime dalyvavo 47 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Ausų, nosies ir gerklės klinikos paci­entai, kuriems 1997-2018 metų laikotarpiu operacijos metu implantuotas vienpusis ar abipusis kochlearinis implantas. Iš atrinktų pacientų 28 kochlearinės im­plantacijos operacija atlikta prelingvinio kurtumo amžiuje. Analizuoti audiogramų duomenys apskai­čiuojant 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz ir 4000 Hz dažnių aritmetinius vidurkius.
Rezultatai. Gautais duomenimis, abipusė kochleari­nės implantacijos operacija atlikta 18 pacientų iki 3 metų. Likutinės klausos vidurkis prieš implantaciją buvo 88,46 (SD 13,85) dB, o po kochlearinės implan­tacijos operacijos – 96,17 (SD 11,42) dB. Likutinės klausos pokytis po operacijos laikytas statistiškai reikšmingu (p<0,001). Stebėtas vidutinio stiprumo ryšys (r= 0,546) tarp likutinės klausos prieš ir po operacijos. Statistiškai reikšmingo ryšio tarp liku­tinės klausos ir lyties, amžiaus ar klausos sutrikimo priežasties nenustatyta.

Keyword(s): kochlearinės implantacijos operacija, likutinė klausa, kochlearinis implantas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.070
Full TextPDF

Back