Juliana Šaburova, Monika Makutienė

Abstract

Mokymosi sunkumų patiria vis daugiau vaikų. Norint sėkmingai mokytis, svarbu ne tik kokybiška informacija iš aplinkos, bet ir aukšti kognityviniai įgūdžiai. Lavinti nusilpusius įgūdžius buvo sukurta kognityvinių įgūdžių lavinimo metodika BrainRx. JAV atlikti moksliniai ty­rimai parodė puikius šios metodikos rezultatus. Lietu­voje tokių tyrimų dar nebuvo atlikta. Šio tyrimo tiks­las − įvertinti kognityvinių įgūdžių lavinimo metodikos BrainRx efektyvumą 6-15 metų vaikams Lietuvoje. Ti­riamieji, atlikę Gibson testą, pasirinko kognityvinių įgū­džių lavinimo metodą UAB „Golita“ ir UAB „Talentų era“ BrainGym Lietuvos centruose. Vėliau pakartotinai atliko Gibson kognityvinių įgūdžių testą, po kurio buvo surinkti antriniai duomenys. Tiriamųjų duomenys buvo renkami ir apdorojami Excel programoje. Remiantis re­zultatais, vidutiniškai bendras kognityvinių įgūdžių po­kytis sudarė 11,83 proc., 6-10 metų tiriamųjų grupėje šis pokytis sudarė 11,15 proc., o 11-15 metų tiriamųjų grupėje − 14,27 procento. Sudėtinis IQ pakitimas 6-10 metų tiriamųjų grupėje buvo 10,17 proc., 11-15 metų grupėje 11,25 proc., kai bendras grupių pokytis buvo 8,5 procento.

Išvada. BrainRx kognityvinių įgūdžių lavinimo metodi­kos taikymo vaikams bandomojo tyrimo rezultatai pa­rodė teigiamų kognityvinių įgūdžių pokyčių, todėl atei­tyje galima daryti daugiau tyrimų, susijusių su BrainRx kognityvinių įgūdžių lavinimo metodika.

Keyword(s): kognityviniai įgūdžiai, BrainRx metodika, vaikai, dėmesio koncentracija, mokymosi sunkumai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.052
Full Text: PDF

Back