Murad Klyčmuradov, Viktorija Kielė, Violeta Nomeikienė, Natalja Fatkulina

Abstract

Informacinės technologijos ir, kai kuriais atvejais, in­tegruotas dirbtinis intelektas vis dažniau naudojamas šiuolaikinėje sveikatos priežiūros sistemoje. Į asmens sveikatos priežiūros įstaigas integruojamos informa­cinės sistemos padeda nenutrūkstamai teikti sveikatos priežiūros paslaugas. Lietuvoje nėra sukurtų išmaniųjų programėlių pooperacinių žaizdų vertinimui, tinkamų ir sveikatos priežiūros specialistams, ir pacientams. Nėra programėlių, kurios būtų susiejamos su e. sveikatos sis­tema. Pooperacinių žaizdų hospitalinės infekcijos kom­plikacijos yra aukšto pasikartojimo lygio rodiklis, kuris turi įtakos pacientų sveikatai, ilgina sveikimo periodą, didina letalios baigties riziką.

Remiantis užsienio mokslininkų atliktais klinikiniais ty­rimais, straipsnyje analizuojamas informacinių techno­logijų, dirbtinio intelekto taikymas pooperacinių žaizdų priežiūrai, išmaniųjų programėlių rezultatyvumas, vei­kimo principai, integravimo į bendras sveikatos priežiū­ros informacines sistemas galimybės.

Tyrimo tikslas − išanalizuoti informacinių technologijų taikymą pooperacinių žaizdų priežiūrai teoriniu aspektu.

Metodai. Mokslinės literatūros paieška atlikta PubMed (Medline), Google Scholar duomenų bazėse ir eLABA virtualiajame kataloge. Pagal atrankos kriterijus buvo atrinktos 5 viso teksto publikacijos, atitinkančios tyrimo temą. Atlikta tiriamoji mokslinės literatūros apžvalga ir analizė.

Rezultatai. Išsiaiškinta, kad Lietuvoje įdiegtą e. sveikatos sistemą galima laikyti atitikmeniu analogiškoms užsienio šalių sistemoms (pvz., mHealth). Į ją galėtų būti inte­gruojamos naujai sukurtos operacinių žaizdų vertinimo išmaniosios programėles. Pastebėta, kad užsienyje nėra sukurta pakankamai išmaniųjų programėlių, tinkamų stebėti ir vertinti chirurginių žaizdų gijimą, o esamos plačiau naudojamos lėtinių žaizdų (pragulų) stebėsenai. Išmaniųjų programėlių kūrimas turi būti suplanuotas ir vykdomas etapais, su grįžtamojo ryšio galimybėmis pro­gramėlių tobulinimui.

Keyword(s): informacinės technologijos, dirbtinis intelektas, žaizdų priežiūra, pooperacinė žaizda.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.068
Full TextPDF

Back