Aušra Rimaitė

Abstract

Rizikos visuomenėje iškyla klimato kaitos, biologinės įvairovės nykimo, ekocido, aplinkos apsaugos klau­simai. Ekologinis diskursas fokusuojamas į žmogaus atsakomybės, technologinės rizikos valdymą, darnią raidą, žmogaus poreikių tenkinimą ir gamtos išsaugojimą. Šiame straipsnyje, remiantis aplinkosaugos požiūriais ir rizikos visuomenės teorija tiriamas ekosąmoningumo suvokimas šiandieninėje visuomenėje. Tiriamieji LSMU bakalauro studijų studentai, dalyvavę paskaitose apie ri­zikos suvokimą ir komunikaciją, ekologinę antropologiją, aplinkos sveikatą ir sutikę dalyvauti focus grupės tyrime. Tiriamasis laikotarpis 2019-2023 metai.

Tyrimas atskleidžia skirtingas aplinkosaugines pažiūras ir augantį studentų ekologinį nerimą. Tyrimo dalyviai suvokia rizikas gamtai kaip prioritetines, o aplinkosau­gos problemų keliamą riziką žmogaus sveikatai sieja su žala visai ekosistemai, tuo pritardami ekocentristiniam požiūriui. Tiriamieji teigia, kad antropocentristinės pa­žiūros dominuoja visuomenėje, nes žmogaus poreikiai iškeliami aukščiau gamtos. Tyrimo duomenys rodo, kad aplinkos apsauga dėl žmogaus sveikatos ir gerovės pa­tvirtina sekliosios ekologijos poziciją.

Keyword(s): ekosąmoningumas, ekologinis nerimas, aplinkosaugos požiūriai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.282
Full Text: PDF

Back