Vinsas Janušonis, Brigita Makarenko, Henrieta Janušonytė

Abstract

Vakcinacija – viena svarbiausių Covid-19 pandemijos valdymo priemonių, tačiau tik apie trys ketvirtadaliai įvairių šalių sveikatos priežiūros organizacijų darbuo­tojų pasiskiepiję Covid-19 vakcina ar nusiteikę skiepytis.

Darbo tikslas – ištirti Lietuvos ligoninių darbuotojų po­žiūrį į Covid-19 pandemiją, vakciną, vakcinaciją ir jos valdymą.

Metodai. Tyrimas atliktas 2021 m. balandžio-rugsėjo mėn. Tirta 743 darbuotojų, dirbančių aštuoniose įvai­raus lygio Lietuvos ligoninėse, požiūris į vakcinaciją. Informacija surinkta anketinės apklausos (klausimyno) metodu. Gauti duomenys analizuoti naudojant statistinės duomenų analizės paketo SPSS 21 versiją.

Rezultatai. Pasiskiepiję Covid-19 vakcina buvo 74 proc. respondentų. Pusė respondentų (49,8 proc.) manė, kad Covid-19 vakcinos yra saugios, patikimos ir efektyvios. Pasiskiepijusių Covid-19 vakcina respondentų požiūris į vakciną ir vakcinaciją yra labiau teigiamas, nei nesiskie­pijusių. Dauguma respondentų (56,9 proc.) pasitiki šalies mokslininkų, ekspertų nuomone dėl Covid-19 vakcina­cijos. Trys ketvirtadaliai (76,6 proc.) respondentų teigė, kad sveikatos priežiūros organizacijų darbuotojų vakci­nacija vyko pakankamai gerai. Atsisakiusiųjų skiepytis Covid-19 vakcina respondentų nuomonė dėl vakcinacijos proceso valdymo ženkliai neigiamesnė, nei pasiskiepiju­sių. Didžioji dauguma respondentų teigė, kad pandemija ženkliai paveikė jų elgseną, darbą, kasdienį gyvenimą, o 54,6 proc. nurodė, kad ši įtaka buvo neigiama. Atsi­sakiusieji skiepytis Covid-19 vakcina ženkliai mažiau skiepijosi gripo ir kitomis vakcinomis.

Išvados. Pasiskiepijusių Covid-19 vakcina ligoninių dar­buotojų požiūris į Covid-19 pandemiją, vakcinas ir vak­cinaciją ženkliai teigiamesnis, nei nesiskiepijusių.

Vyrai, vyresni nei 65 metų, aukštesnio išsilavinimo, gy­dytojai ir slaugytojai, gyvenantys mieste, susituokę ar gyvenantys su partneriu, krikščionys, lietuviai vakci­nacijos atžvilgiu yra labiau teigiamai nusiteikę, nei kiti analizuotų grupių respondentai.

Keyword(s): Covid-19 pandemija, sveikatos priežiūros organizacijų darbuotojai, Covid-19 vakcinacija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.076
Full TextPDF

Back