Birutė Paulikienė

Abstract

Straipsnyje plėtojama nelaimėms atsparios asmens svei­katos priežiūros įstaigos koncepcija. Sisteminės ir lygi­namosios mokslinės literatūros turinio analizės metodų pagalba siekiama atskleisti mokslinėje literatūroje var­tojamą nelaimėms atsparios asmens sveikatos priežiūros įstaigos sampratą bei identifikuoti atsparumą didinan­čias priemones. Ligoninių atsparumas vertinamas kaip dvejopas gebėjimas: išlaikyti funkcionalumą ir atkurti pajėgumus po ekstremalaus įvykio sukeltų nuostolių. Nustatyta, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigų atspa­rumo didinimo priemonės taikytinos visiems sveikatos sistemos elementams (lyderystei ir valdymui, sveikatos priežiūros darbuotojams, sveikatos informacinei siste­mai, medicinos produktams ir technologijoms, paslaugų teikimui bei finansavimui). Konkrečiai su sveikatos prie­žiūros paslaugų specifika susijusios reikšmingos prie­monės yra gelbėjimo vietoje įranga, plano turėjimas ir vykdymas, kompleksinių priežiūros poreikių turinčių pacientų gabenimo įranga, vaistų valdymo strategijos, skubiosios medicinos pagalbos sąlygos, nelaimių komite­tas, pagrindinių vaistų atsargų tipai ir kiekiai, skubiosios pagalbos lovų padidinimo pajėgumai, gerai išplėtoti ir lengvai keičiami pacientų priežiūros protokolai, lanksčios elektroninių sveikatos įrašų sistemos, skirtingų ligoninių koordinavimo bei tarpusavio sąveikos sistemos, tvirtų tiekimo grandinių suformavimas. Esminis vaidmuo ne­laimių atvejais tenka žmogiškajam veiksniui.

Keyword(s): atsparumas nelaimėms, asmens sveikatos priežiūros įstaiga.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.235
Full TextPDF

Back