Kotryna Ugnė Daunytė, Vilmantė Aleksienė, Laimutė Samsonienė

Abstract

Muzikos terapija yra viena iš intervencijų, kuri gali būti efektyviai pritaikyta asmenų, sergančių išsėtine skle­roze, funkcinės veiklos ir psichosocialinės sveikatos reabilitacijai.

Tyrimo tikslas – atskleisti improvizacinės muzikos tera­pijos poveikį tiriamųjų fizinių ir psichosocialinių para­metrų kaitai. Tyrimas atliktas 2021-10-01–2022-04-30 laikotarpiu, draugijoje „Feniksas“, Vilniuje. Patogiosios atrankos būdu į atvejo tyrimą buvo atrinkti 4 tiriamieji, sergantys išsėtine skleroze, kurių EDSS iki 6 balų ir da­vusieji sutikimą dalyvauti tyrime.

Tyrimo metodai: atvejo analizė, Beck’o depresijos an­keta, PHQ – 15 klausimynas, pulso ir kraujospūdžio ma­tavimas, tiriamųjų refleksijos, Bruscia improvizacijos vertinimo profiliai – IAPʼs. Išvados. Muzikos terapija turėjo teigiamą poveikį tiriamųjų depresijai ir somati­zacijai. Tirti socialiniai parametrai atskleidė, jog trijų iš keturių tyrimo dalyvių elgesyje atsirado didesnis pasiti­kėjimas savimi, geresni bendravimo (bendradarbiavimo) įgūdžiai, didesnis poreikis saviraiškai ir savirealizacijai. Grupinė improvizacinė muzikos terapija yra saugi IS sergančių asmenų funkcinės veiklos ir psichosocialinės reabilitacijos priemonė.

Keyword(s): išsėtinė sklerozė, muzikos terapija, reabilitacija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.049
Full Text: PDF

Back