Bronislava Petrošienė, Akvilė Sutkaitytė

Abstract

Smurto paplitimas sveikatos priežiūroje yra didesnis, negu kitų paslaugų teikimo srityse. Atlikti tyrimai pa­rodė, kad slaugytojai smurtą patiria dažniau, negu poli­cijos pareigūnai ar kalėjimo prižiūrėtojai. Tarptautinės slaugytojų tarybos (ICN) teigimu, slaugytojų (akušerių) rizika patirti smurtą yra didžiausia, o slaugytojos (aku­šerės) laikomos labiausiai pažeidžiamomis [1]. Tyrimo tikslas – nustatyti akušerių patiriamą pacienčių ir jų ar­timųjų smurtą.

Tyrimas buvo vykdomas Lietuvoje tretinio lygio staci­onarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikian­čioje įstaigoje 2022 m. Tyrime dalyvavo 90 akušerių. Atliktas kiekybinis tyrimas. Duomenims rinkti naudotas Smurto slaugoje ir akušerijoje klausimynas (angl. Vio­lence in nursing and midwifery, Jacqui Pich, 2019). Di­džioji dalis akušerių patyrė arba matė pacienčių ir jų ar­timųjų psichologinį smurtą. Psichologinio smurto atvejų daugiausia pasitaikė naktinės pamainos metu. Po patirto psichologinio smurto akušerės dažniausiai jautė liūdesį ir pyktį, stresą ir perdegimą. Akušerių patiriamas stre­sas dėl pacienčių ir jų atrimųjų smurto nepriklausė nuo akušerių amžiaus ir darbo stažo.

Keyword(s): smurtas, akušerė, pacientės, pacientų artimieji.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.249
Full TextPDF

Back