Alina Vaškelytė, Regvita Jakštienė

Abstract

Pokyčiai yra neišvengiama kiekvienos organizacijos da­lis, norint išlikti konkurencinga rinkoje. Sveikatos prie­žiūros paslaugas teikiančios įstaigos taip pat turi prisi­taikyti prie aplinkos pokyčių. Reorganizacija yra vienas iš būdų. Siekiant atskleisti akušerių pasitenkinimą darbu vykdant ligoninių reorganizavimą, buvo atliktas koky­binis tyrimas, taikant individualų pusiau struktūruotą interviu metodą. Tyrime dalyvavo 15 akušerių. Tyrimo rezultatai parodė, jog akušerių pasitenkinimą darbu la­biausiai lėmė galimybė realizuoti save teikiant pagalbą moterims bei darbas komandoje, nors ir ne visada efek­tyvus reorganizacijos laikotarpiu. Akušerės patyrė koky­biškų paslaugų teikimo sunkumų, kurie kilo dėl didelio darbo krūvio ir jo neatitinkančio atlygio. Jungiamoms li­goninėms tampant vienos ligoninės padaliniais, išryškėjo bendradarbiavimo sunkumai dėl stiprios konkurencijos tarp padalinių, gaunamos skirtingos informacijos. Aku­šerės jautėsi neįvertintos kaip specialistės.

Keyword(s): akušerių pasitenkinimas darbu, ligoninių reorganizavimas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.263
Full Text: PDF

Back