Gražina Šniepienė, Julija Andrejeva, Rita Jankauskienė, Agnė Červonikovaitė

Abstract

Vakarų visuomenėje vyrams skirtų veido odos priežiū­ros produktų rinkos plėtojimas yra svarbus poslinkis, siekiant didesnio vyrų dėmesio kūno gražinimui, veido odos puoselėjimui, akcentuojant „sėkmingo senėjimo“ idėją. Kintant vyrų odos priežiūros įpročiams, didėja vy­rams skirtų kosmetikos priemonių vartojimas ir poreikis, tačiau vyrų kosmetikos rinka vis dar nėra pakankamai išvystyta. Skutimasis daugeliui vyrų buvo ir tebėra vie­nintelė kasdienė veido odos priežiūros procedūra, o senė­jimą stabdančioms kosmetikos priemonėms nuo raukšlių dėmesys nėra pakankamas.

Darbo tikslas − įvertinti vyrų veido odos kosmetologinės priežiūros įpročius ir motyvaciją lemiančius veiksnius.

Metodika. Atliktas kiekybinis tyrimas: anoniminė inter­netinė apklausa. Apklausoje dalyvavo Klaipėdos apskri­tyje gyvenantys 354 vyrai, nuo 18 iki 65 metų, amžiaus vidurkis – 26,66±8,77 metų. Tiriamuosius motyvuojan­tys veiksniai vertinti 5 balų Likerto skalėje. Nustatytas klausimų patikimumas: Cronbach alfa koeficientas lygus 0,7. Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant SPSS 26 programinį paketą. Taikytas Kolmogorov-Smirnov, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis H testai, Spearman koreliacijos koeficientas. Skirtumai tarp lyginamų grupių ar požymių laikyti statistiškai reikšmingais, kai p≤0,05.

Išvados. Daugiau nei pusė apklausoje dalyvavusių Klai­pėdos apskrities vyrų naudoja veido odos kosmetines priežiūros priemones, dažniau − vyresnio amžiaus as­menys. Ženkliai mažesnė tiriamųjų dalis naudojasi pro­fesionalių kosmetologių atliekamomis veido priežiūros procedūromis grožio salonuose. Jaunesnio amžiaus vyrų, gyvenančių miestuose, tarp veido odos priežiūros mo­tyvaciją lemiančių veiksnių dominuoja siekis išvengti odos estetinių problemų ir būti patraukliu. Auganti vyrų odos priežiūros priemonių rinka rodo didėjantį vyrų su­sidomėjimą veido odos ir viso kūno senėjimo proble­momis ir sveikos jaunatviškos išvaizdos išsaugojimu. Odos priežiūra turėtų būti suprantama kaip bendrosios sveikatos dalis. Holistinis rūpinimasis savo sveikata, ša­linant senėjimo veiksnius, teikia vilties, kad ateities vyrų kartos odos priežiūrą laikys ne tik grožio, bet ir sveikatos stiprinimo priemone.

Keyword(s): vyrų oda, priežiūros įpročiai, kosmetikos gaminiai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.283
Full Text: PDF

Back