Gabija Pancekauskaitė, Ingrida Melnikienė, Goda Camille Mickevičiūtė, Kristina Ganzijeva, Lina Jankauskaitė

Abstract

Skausmas yra viena dažniausių kreipimosi į vaikų skubios pagalbos skyrių priežasčių. Dauguma vaikų patiria skausmingas diagnostikos procedūras, kurios kelia baimę, skausmą ir nerimą. Vaiko patiriamas skausmas dažnai neužtektinai pripažįstamas, netiks­liai nustatomas jo stiprumas, todėl neužtikrinamas adekvatus nuskausminimas.
Tikslas – nustatyti vaikų skausmo pojūčio skirtumus nuo suaugusiųjų, pristatyti skausmo vertinimo skales, padedančias atpažinti ir tiksliau įvertinti vaikų pati­riamą skausmą, siekiant adekvataus nuskausminimo.
Tyrimo objektas ir metodika. Atlikta sisteminė lite­ratūros apžvalga vaikų patiriamo ūminio skausmo tema, naudojantis paieškos sistema Pubmed ir Goo­gle Scholar duomenų bazėse. Rasta 427 publikacijos. Analizei atrinkti 9 straipsniai, aprėpiantys 2010-2019 metų laikotarpį.
Rezultatai. Sisteminėje literatūros apžvalgoje išna­grinėti 9 straipsniai. Įtraukti straipsniai nagrinėjantys kūdykių ir vaikų skauso neurofiziologinius ypatumus. Aptartos įvairaus amžiaus vaikams taikomos skausmo vertinimo skalės.
Išvados. Vaikų skausmo neurofiziologiniai ypatumai labai skiriasi nuo suaugusiųjų. Nepakankamas nu­skausminimas gali lemti ilgalaikius skausmo suvo­kimo pokyčius ir sukelti specifines su tuo susijusio el­gesio išraiškas. Pastaraisiais metais daugėja duomenų, nurodančių kūdikių-vaikų-paauglių skausmo efek­tyvesnio įvertinimo bei gydymo poreikį. Nepaisant turimų priemonių bei specifinių skalių, nepakankamai adekvatus skausmo vertinimas lemia nepakankamą ar netinkamą nuskausminimą. Geresnei skausmo kontro­lei užtikrinti svarbu mokyti medicinos personalą bei vaikų artimuosius, kaip laiku ir kuo tiksliau atpažinti vaiko jaučiamą skausmą bei jo stiprumą.

Keyword(s): ūminis skausmas, vaikų skausmo vertinimas, vaikų skausmo fiziologija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.077
Full TextPDF

Back