RIZIKOS VEIKSNIŲ POVEIKIS ODOS IR AUDINIŲ VIENTISUMUI

Zita Gierasimovič, Zyta Kuzborska, Jelena Kutkauskienė Abstract Darbo tikslas. Išanalizuoti veiksnius, darančius įtaką slėgio opų išsivystymui. Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrimas vyko vienoje Vilniaus miesto universiteto ligoninėje. Slėgio opų atsiradimo rizikos vertinimui naudota modifikuota Nortono skalė. Analizuoti 655 pacientų slėgio opų atsiradimo atvejai. Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant IBM SPSS Statistics 19,0 ir Microsoft Office…