MEDICINOS DARBUOTOJŲ PRIEŠINIMOSI E. SVEIKATOS PASLAUGŲ DIEGIMUI IR PLĖTRAI MAŽINIMAS

Gintautas Virketis, Gintarė Kazlauskė Abstract Sveikatos priežiūros organizaciniai pokyčiai neįsivaiz­duojami be e. sveikatos technologinės pažangos. Jie yra sėkmingesni, kai kuo daugiau sveikatos priežiūros spe­cialistų jaučiasi pasiruošę pokyčiams, pripažįsta poky­čio vertę ir kuo mažiau yra besipriešinančių pokyčiams. Tyrimo tikslas – išanalizuoti stacionarinės asmens svei­katos priežiūros įstaigos (ASPĮ) specialistų požiūrį į prie­šinimąsi mažinančius veiksnius ir priemones, diegiant…