Lina Minkevičiūtė, Marius Šukys, Ričardas Kubilius, Alvidas Keizeris

Abstract

Tikslas. Įvertinti ir apibendrinti alfa mikrosrovių poveikį trišakio nervo neuralgijos valdymui, taikant kompleksinį gydymą.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Veido ir žandikaulių chirurgijos klinikoje 2020-2021 m. atliktas prospektyvinis tyrimas. Pacientai atsitiktinai priskirti medikamentinio ar kompleksinio (medikamentinio gy­dymo su galvos smegenų stimuliacija mikrosrovėmis) gydymo grupei. Skausmo intensyvumas ir jo įtaka kasdieniam gyvenimui vertinta naudojant Penn veido skausmo skalę (PVSS). Pacientų būklė vertinta stacio­narinio gydymo pirmą ir paskutinę dieną bei praėjus 1 ir 3 mėnesiams po gydymo.

Rezultatai. Trišakio nervo neuralgija neigiamai veikė laisvalaikio, vaikščiojimo, darbinę veiklą, santykius ir bendravimą su aplinkiniais, miegą, gyvenimo kokybę, burnos higieną, kieto maisto kramtymą (teigiama ko­reliacija, R 0,26-0,37). Gydymo grupėse labiausiai po kiekvieno vertinimo skyrėsi intensyviausio skausmo praėjusią savaitę įverčiai, kompleksinio gydymo povei­kis buvo ryškiausias po 1 ir 3 mėnesių (p<0,05). Lygi­nant skausmo vertinimo suminių vidurkių reikšmių skir­tumus, skausmo balas kompleksinio gydymo grupėje sumažėjo 21,7 balo, o medikamentinio gydymo grupėje − 14,3 balo (p<0,05).

Išvados. Skausmas darė reikšmingą neigiamą įtaką kas­dieniam pacientų gyvenimui. Kompleksinio gydymo grupės pacientų skausmo įverčiai buvo reikšmingai mažesni ir jų gydymo efektyvumas buvo ilgalaikiškesnis.

Keyword(s): trišakio nervo neuralgija, galvos smegenų elektroterapinė stimuliacija, alfa mikrosrovės.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.012
Full Text: PDF

Back