Silva Kostyliovienė, Gintarė Žiobaitė, Laura Urbonavičiūtė-Mikelkevičienė, Alina Vaškelytė, Dovilė Grinkevičiūtė

Abstract

Skausmas yra vienas iš dažniausių simptomų, su kuriuosusiduria slaugytojai, slaugydami vaikus ligoninėse.Slaugytojams reikia turėti kompetencijos nuspręsti,kokį skausmo vertinimo instrumentą taikyti, įkokius aspektus atsižvelgti skausmo vertinimo metu.Mokslinių tyrimų rezultatai rodo, kad slaugytojų žiniosapie vaikų skausmo vertinimą yra nepakankamos.Šio tyrimo tikslas buvo išanalizuoti slaugytojųžinias apie vaikų skausmo vertinimą. Anketinė apklausaatlikta 2016 m. vienoje iš didžiausių Lietuvosligoninių vaikų chirurgijos (v. ch.) ir dviejuose vaikųligų (v. l.) skyriuose. Tyrime dalyvavo 61 slaugytojas.Rezultatai. Buvo nustatyta, kad didesnė dalis respondentų,dirbančių I v. l. sk. (87,5 proc.) ir II v.l. sk. (66,7 proc.), teigė, jog skausmo intensyvumątiksliausia įvardins pats pacientas, tačiau taip nurodėapie pusę (54,5 proc.) v. ch. sk. dirbančių respondentų(p=0,042). Dauguma (70,0 proc.) respondentų, dirbančiųI v. l. sk. nurodė skausmo vertinimui naudojantysskales, tuo tarpu arti pusės (44,0 proc.) II v. l.sk. ir arti trečdalio (36,0 proc.) v. ch. sk. dirbančiųrespondentų skausmo skales naudojo reikalui esant(p=0,003). Didesnė dalis respondentų, dirbančių II v.l. sk. (80,0 proc.) ir v. ch. sk. (63,6 proc.), naudojožodinę skausmo skalę, tuo tarpu tik apie pusė (45,8proc.) I v. l. sk. dirbančių respondentų nurodė naudojantysšią skausmo skalę. Wong – Bakker veideliųišraiškos skalę skausmo vertinimui naudojo reikšmingaididesnė dalis respondentų, dirbančių I v. l. sk.(70,8 proc.) ir v. ch. sk. (54,5 proc.), lyginant su II v.l. sk. (13,3 proc.) dirbančiaisiais (p=0,003).

Keyword(s): vaikų slaugytojai, slaugytojų žinios, vaikų skausmo vertinimas, skausmo vertinimo skalės.
DOI: 10.5200/sm-hs.2017.116
Full TextPDF

Back