Vilma Rastenienė, Greta Naciūtė, Adrija Orlauskaitė

Abstract

Dėl visuomenės didelio sergamumo ir senėjimo, naujų ligų, pandemijų atsiradimo, slaugos personalo poreikis yra išaugęs, o naujus darbuotojus sunku pritraukti ir išlai­kyti, todėl viešajame sveikatos sektoriuje trūksta slaugy­tojų. Slaugytojų trūkumo priežastys yra įvairios, o dėl jų trūkumo kyla daugelis problemų ir tai yra ne tik sveikatos sektoriaus, bet ir visuomenės problema [1].

Tyrimo tikslas − nustatyti slaugytojų trūkumo sveikatos priežiūros įstaigose priežastis ir problematiką.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrimui atlikti buvo pasi­rinkta kiekybinė tyrimo strategija. Apklausos metu buvo siekiama nustatyti slaugytojų trūkumo sveikatos prie­žiūros įstaigose priežastis ir problematiką. Tyrimui at­likti buvo naudotas struktūrizuotas klausimynas. Tyrimo metu apklausta 120 respondentų: 60 bendrosios praktikos slaugytojų, dirbančių sveikatos priežiūros įstaigose psi­chikos sveikatos, vaikų priėmimo, vaikų reanimacijos, geriatrijos, kardiologijos, vidaus ligų, chirurgijos, uro­logijos, suaugusiųjų infekcijos skyriuose ir 60 bendro­sios praktikos slaugos studijų programos ketvirto kurso studentų. Klausimynai sudaryti darbo autorių, remiantis literatūros analize.

Tyrimo rezultatai. Studentų požiūriu, pagrindinė priežas­tis, sukelianti slaugytojų trūkumą, yra menkas darbo už­mokestis. Didžioji dalis respondentų sutiko, kad priežas­tys, sukeliančios slaugytojų trūkumą, yra sunkus darbas, reikalaujantis fizinių jėgų, emocinė įtampa, nepalanki atmosfera darbo vietoje, įtemptas darbo ritmas, didelė atsakomybė, slaugytojų darbo neįvertinimas. Didžioji dalis slaugytojų, dirbančių įstaigose, teigia, kad pagrin­dinės problemos, kylančios dėl slaugytojų trūkumo, yra padidėjęs darbo krūvis ir padidėjęs pacientų skaičius, tenkantis vienam slaugytojui, skiriama mažiau laiko ben­dravimui su paciento šeimos nariais, mažesnis dėmesys pacientų psichologinių, fizinių, dvasinių, socialinių pro­blemų sprendimui, nepakankama slaugos kokybė dėl laiko stokos.

Išvados. Pagrindinės slaugytojų trūkumo priežastys svei­katos priežiūros įstaigose – senstanti populiacija ir darbo jėga, bendrosios praktikos slaugos studentų sumažėjusi motyvacija, slaugytojų perdegimas. Slaugytojų trūku­mas turi įtakos slaugos kokybei, pacientų skaičiaus di­dėjimui vienam slaugytojui, klaidų dažnumui, personalo psichologinei būklei. Tokios pasekmės tampa priežasti­mis, dėl kurių prasideda ir tęsiasi slaugytojų pasitrauki­mas iš profesijos.

Keyword(s): slaugytojų trūkumas, slaugytojų trūkumo priežastys, problematika.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.290
Full Text: PDF

Back