Viljaras Reigas, Odeta Vitkūnienė

Abstract

Komandinis darbas yra būtinas ir svarbus elementas, teikiant paliatyviosios pagalbos paslaugas. Tik kartu dir­bantiems ir vieno tikslo siekiantiems asmens sveikatos priežiūros specialistams yra galimybės pasiekti paliaty­viosios pagalbos tikslus. Sklandų komandos darbą įver­tinti gali ne tik patys komandos nariai, bet ir paslaugų gavėjai. Šiuo tyrimu siekta išanalizuoti pacientų ir jų ar­timųjų požiūrį į paliatyviąją pagalbą teikiančios koman­dos tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą. Tyrimui atlikti pasirinktas anketinės apklausos metodas. Gautų rezultatų analizė atskleidė, kad paliatyviosios pagalbos komandos sudėtis formuojama priklausomai nuo paciento poreikių, pacientai jautriai reaguoja į komandos narių sudėties pasikeitimą, o dvasinei pagalbai, kuri laikoma viena iš svarbiausių paliatyviosios pagalbos filosofijos dalių, skiriamas nepakankamas dėmesys.

Keyword(s): komandinis darbas, paliatyvioji pagalba.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.084
Full Text: PDF

Back