Arvydas Martinkėnas, Birutė Strukčinskienė, Diana Šopagienė, Dovilė Mažonaitė, Sigitas Griškonis

Abstract

Mamografija − tai specialus radiologinis krūtų audinio diagnostinis tyrimas, padedantis diagnozuoti piktybinius ir gerybinius pakitimus krūtyse. Šis tyrimas naudojamas ne tik krūtyse apčiuopiamų darinių ar kitų pakitimų dia­gnostikai. Krūties vėžio atrankinių patikrų metu jis taiko­mas ir nesant simptomų. Mamografijos tyrimas turi ne tik privalumų, bet ir trūkumų. Vienas iš trūkumų – skausmas, kurį mamografijos metu sukelia krūties suspaudimas, būtinas sumažinti apšvitos dozę, užkirsti kelią judesio artefaktams ir gauti suplotą krūties audinio vaizdą.

Tyrimo tikslas − atskleisti veiksnius, sukeliančius krūtų skausmą diagnostinės mamografijos tyrimo metu.

Atlikta anoniminė apklausa Klaipėdos ligoninėje. Ap­klausoje dalyvavo 202 moterys, įtrauktos į prevencinę mamografijos programą. Tyrimo metu buvo siekiama išsiaiškinti veiksnius, sukeliančius skausmą mamogra­fijos tyrimo metu. Tyrimo duomenų apdorojimui ir re­zultatų skaičiavimui naudota statistinės analizės ir duo­menų apdorojimo programinė įranga Microsoft Office Excel 2016 ir SPSS (27 versijos) programa. Kintamųjų priklausomumui vertinti naudotas Chi kvadrato (χ2) tes­tas. Lyginant tiriamųjų grupių statistinį duomenų skir­tumą, patikimumas tikrintas pagal z kriterijų. Rezultatai laikyti statistiškai reikšmingi, kai p<0,05. Tyrimo metu nustatyta, kad skausmo nejautė 57 proc. tiriamųjų, o ki­tos (43 proc.) − jautė. Silpną skausmą jautė 23 proc. mo­terų, vidutinį − 11 proc., stiprų − 6 proc., o labai stiprų skausmą jautė 3 proc. moterų. Skausmas priklausė nuo krūtų dydžio, neprasidėjusios (prasidėjusios) menopauzės ir nuo neskausmingų (skausmingų) krūtų (p<0,001). Iš visų apklausos dalyvių 3 proc. respondenčių atsisakytų kito mamografijos tyrimo. Dauguma jų atsisakytų pro­cedūros dėl mamografijos metu patirto stipraus bei labai stipraus skausmo.

Išvados. Veiksniai, sukėlę krūtų skausmą mamografi­nio tyrimo metu, buvo mažas krūtų dydis, neprasidėjusi menopauzė, skausmingos krūtys. Mamografijos tyrimo metu skausmą jautė beveik pusė tirtų moterų. Dalis mo­terų, jautusių labai stiprų arba stiprų skausmą, tokio ty­rimo atsisakytų.

Keyword(s): mamografija, skausmas mamografijos metu, krūties vėžys.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.205
Full TextPDF

Back