Vidmantas Grigas, Natalija Fedatenkova

Santrauka

Tyrimo tikslas. Apžvelgti ir apibendrinti įrodymais grįs­tos medicinos duomenis apie antipsichozinių preparatų sukeliamą QT intervalo elektrokardiogramoje ilgėjimą ir galimas širdies ritmo sutrikimų išraiškas. Apžvelgti antipsichozinių preparatų poveikio širdies ritmui mecha­nizmą, įvertinti kardiovaskulinių baigčių riziką, vartojant skirtingus tipinius bei atipinius antipsichozinius vaistus ir pateikti klinikines medikamentų skyrimo ir paciento kardiovaskulinės rizikos įvertinimo rekomendacijas.

Metodika. Atlikta teminių mokslinių straipsnių paieška Pubmed, SpringerLink duomenų bazėse, naudojant reikšminius žodžius: QT tarpo pailgėjimas, antipsicho­ziniai vaistai, psichotropiniai vaistai, torsades de poin­tes. Iš daugiau nei 200 mokslinių publikacijų, atrinkti 25 straipsniai.

Rezultatai. Įvardinta antipsichozinių medikamentų su­keliamų širdies ritmo sutrikimų problematika. Apžvelgti QT tarpo pailgėjimo rizikos veiksniai, galintys padidinti vartojamų antipsichozinių preparatų sukeliamų širdies ritmo sutrikimų riziką ir kardiovaskulinių įvykių riziką didinantis medikamentų veikimo mechanizmas. Ap­žvelgti literatūroje aprašomi tyrimai. Pateiktos QT tarpo pailgėjimo rizikos įvertinimo ir gydymo antipsichozi­niais preparatais, esant QT tarpo pailgėjimui, klinikinės rekomendacijos.

Išvados. Visi psichiatriniams sutrikimams gydyti var­tojami antipsichoziniai vaistai ilgina QT intervalą ir di­dina skilvelinės aritmijos ir staigios širdies mirties riziką iki 1,53 karto. Skirtingų klasių ir grupių antipsichoti­kai nevienodai veikia širdies elektrinį laidumą. Elek­trokardiogramoje stebimas pailgėjęs QT intervalas (> 450 milisekundžių vyrams ir > 470 milisekundžių mo­terims) yra susijęs su torsades de pointes aritmijos ir skilvelių virpėjimo rizika. Tyrimų duomenimis, tipinio antipsichozinio vaisto haloperidolio didesnis ar mažesnis poveikis QT intervalo pailgėjimui išlieka kontroversiš­kas. Atipiniai antipsichoziniai preparatai iloperidonas ir ziprazidonas kelia didžiausią QT intervalo pailgė­jimo riziką. Atipinio antipsichotiko ziprazidono var­tojimas mažiausiai rizikingas pailginti QT intervalą pacientams, neturintiems kitų širdies laidumą veikian­čių rizikos veiksnių. Atipinis antipsichotikas kvetiapi­nas yra susijęs su QT intervalo pailgėjimu ir padidėjusia torsades de pointes rizika tiems pacientams, kurie tu­rėjo bent vieną QT intervalo pailgėjimo rizikos veiksnį. Atipiniai antipsichotikai olanzapinas, risperidonas ir klozapinas taip pat pasižymi QT intervalą ilginančiu poveikiu. Atsižvelgiant į ilgėjančio QT intervalo po­kyčius ir trukmę, tikslinga kartoti elektrokardiogramą, koreguoti gydymą, o stebint QTc >440 ms vyrui arba >470 ms moteriai, tikslinga gydytojo kardiologo kon­sultacija ir bendras kardiovaskulinės sistemos ištyrimas.

Raktiniai žodžiai: QT tarpo pailgėjimas, antipsichoziniai vaistai, psichotropiniai vaistai, torsades de pointes.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.038
Pilnas tekstasPDF

Back