Vida Kilikevičienė

Santrauka

Šio darbo tikslas – nagrinėti vaikų ir paauglių, t. y. asmenų iki 18 metų, psichikos būsenos pakitimus, ypatingą dėmesį skiriant jų realybės vertinimo, suvokimopakitimams dėl patirto jų seksualinio išnaudojimo,tvirkinamųjų veiksmų jų atžvilgiu bei patirtosseksualinės prievartos. Nustatyti, kokie šių nukentėjusiųvaikų psichikos būsenos pakitimai, sutrikimaivyrauja.Darbe analizuojami, lyginami psichikos pakitimai vaikų ir paauglių, kuriems buvo atliktos ambulatorinėsteismo psichiatrijos psichologijos ekspertizės Valstybinėje teismo psichiatrijos tarnyboje Vaikų ir paauglių skyriuje 2010 metais ir 2012 metais. Darbelyginami rezultatai, išvados gauti 2010 metais su rezultatais ir išvadomis, gautomis 2012 metais šių ekspertizių metu. 2010 metai laikyti baudžiamųjų bylų pakylėjimo metais dėl padidėjusio bylų skaičiausdėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų vaikams ir paaugliams Lietuvoje. Žinoma, kad tais metais Lietuvoje ypač daug diskusijų kėlė ir, galima manyti,šio pobūdžio nusikaltimų tyrimus paskatino vadinamoji„Kauno pedofilijos byla“ (jokių kitų reikšmingųįvykių, kurie būtų galėję paskatinti šio pobūdžiobylų padaugėjimą, nenustatyta).Šiame darbe nagrinėjami ir kiti veiksniai, turintys įtakos vaikų, paauglių, patyrusių seksualinę prievartą,psichikos, jų realybės suvokimo pakitimams. Ir tai yra ne tik pati patirta seksualinio pobūdžio prievarta,bet ir tai, kad vaikai įtraukiami į baudžiamąjįprocesą, jų parodymai tampa esminiu informacijosšaltinu apie šį jų patyrimą; vaikai nėra apsaugotinuo antrinio traumavimo baudžiamojo procesometu, dažnai jiems tenka dalyvauti teismo posėdžiuose,pakartotinėse apklausose ir tyrimuose, netgi susitikti su įtariamuoju. Visa tai jiems sukelia antrinį (pakartotinį) psichikos traumavimą arba retraumatizavimą.Darbe analizuojama, kaip dėl visų šių neigiamų patyrimųkeičiasi vaikų emocijos, jausmai, elgesys, mąstymas, suvokimas, pažintiniai procesai, realybėsvertinimas. Pastebimi sunkumai teismo posėdžiuose,kai šiems vaikams tenka perteikti įvykį, o vaikas dėl savo psichikos nebrandumo, specifinių raidos ir emocinių poreikių tai daro savitai.Taip pat šiame darbe analizuojami tyrimo, atlikto lyginantpsichikos sutrikimų dažnį vaikų ir paauglių, kurie patyrė seksualinę prievartą, tvirkinimo veiksmus,rezultatai, gauti 2010 metais ir 2012 metais, atlikusjiems ambulatorines kompleksines teismo psichiatrijosekspertizes. Darbe nagrinėjama, lyginama berniukų bei mergaičių, patyrusių seksualinio pobūdžioprievartą ir kuriems buvo atliktos ambulatorinėsteismo psichiatrijos psichologijos ekspertizės 2010 metais ir 2012 metais, amžiaus struktūra, pasiskirstymas.Lyginami vaikų seksualinės prievartos šaltiniai, t. y. iš ko vaikai, paaugliai dažniausiai patiriašią prievartą, ir ar keitėsi šie šaltiniai 2010 ir 2012 metais.Darbe atkreipiamas dėmesys, kad, neatlikus tinkamaišio pobūdžio nusikaltimų vaikams tyrimo bei nesuteikus tiems vaikams, paaugliams tinkamos ir laiku pagalbos, neigiamos, sunkios pasekmės jiems išlieka ilgą laiką, net suaugus.

Raktiniai žodžiai: vaikai ir paaugliai, nukentėjusieji nuo seksualinės prievartos, vaikų teismo psichiatrijos psichologijos ekspertizės, antrinis (pakartotinis) traumavimas arba retraumatizavimas, realybės suvokimo sutrikimas.
DOI: 10.5200/sm-hs.2014.004
Pilnas tekstasPDF

Atgal