Virginija Asipauskienė, Alina Vaškelytė

Santrauka

Pacientų saugumas yra vienas iš prioritetų sveikatos prie­žiūros sistemoje jų dalyviams – sveikatos priežiūros spe­cialistams. Didelė nepageidaujamų įvykių tikimybė yra intensyviosios terapijos skyriuose, kur dėl sunkios pa­cientų būklės, sudėtingų intervencijų ar klinikinių situa­cijų tenka greitai priimti atsakingus sprendimus. Tyrimo tikslas − išanalizuoti vadovų požiūrį į saugą ir saugumo klimatą intensyviosios terapijos skyrių (ITS) darbuotojų nuomone. Tyrimas atliktas 2018 m. keturiuose X ligoni­nės ITS. Tyrimo duomenims rinkti buvo naudojamos Pa­cientų saugos kultūros tyrimo klausimyno intensyviosios terapijos skyriui (SAQ-ICU) dvi sritys: vadovų požiūris į saugą ir saugos klimatas. Klausimyno pabaigoje buvo pateiktas atviras klausimas, kaip pagerinti saugą respon­dentų darbo vietoje. Išdalinta 271 anketa. Atsako dažnis − 99,26 procento. Tyrime dalyvavo 269 respondentai, iš kurių 234 moterys ir 34 vyrai. Daugiau nei pusė tiria­mųjų buvo slaugytojai – 53,5 proc. (n=144), gydytojai sudarė 23,4 proc. (n=63), pagalbiniai darbuotojai − 23,1 procento (n=62). Tyrimo rezultatai atskleidė saugos ir saugumo klimato formavimo problemas, susijusias su vadovų požiūriu. Visų profesinių grupių respondentai, vertindami vadovų požiūrį į pacientų saugą, aukščiau­siais balais įvertino teiginį „Trumpi pasitarimai keičiantis pamainai yra svarbūs pacientų saugai“. Analizuojant šią sritį, penkiuose teiginiuose nustatyti statistiškai reikš­mingi skirtumai tarp profesinių grupių vertinimų. Sau­gumo klimato srityje aukščiausiais balais slaugytojai ir gydytojai įvertino teiginį „Saugiai jausčiausi šiame sky­riuje kaip pacientas“, o pagalbiniai darbuotojai − „Sky­riuje nuolat pabrėžiama, kad svarbiausia vertybė – pa­cientų sauga“. Analizuojant saugumo klimato svarbą pacientų saugos kultūrai, nustatyti statistiškai reikšmingi penkių teiginių vertinimo profesinėse grupėse skirtumai.

Raktiniai žodžiai: pacientų saugos kultūra, saugumo klimatas, vadovų požiūris į saugą, intensyviosios terapijos skyrius.

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.157
Pilnas tekstasPDF

Back