Rita Vaičekauskaitė, Brigita Kreivinienė, Jonas Tilvikas

Santrauka

Tradicinės, papildomos ir alternatyvios medicinosintegralumo klausimas išlieka aktualus šiandienossveikatos priežiūroje. Antrolopoginės, sociologinės,epistemologinės, medicininės literatūros analizėrodo, jog egzistuoja fundamentalios prielaidos papildomos,alternatyvios (PAM) ir tradicinės medicinosintegralumui. Tačiau sveikatos priežiūros sistemojePAM ir tradicinės medicinos integralumasyra ribotas, pasireiškiantis selektyvia, izoliuota arbadominuojančia integracija. Straipsnio autoriai keliaproblemą, kad tam tikrų grupių, tokių kaip šeimos,auginančios vaikus su negalia, PAM paslaugų poreikiaiir jų patiriamas poveikis yra kompleksiniai,su stipriai išryškėjusiais socialiniais psichologiniaisaspektais. Todėl PAM ir tradicinės medicinos integralumasyra ypač aktualus klausimas, siekiant suteiktiefektyvią pagalbą vaikui ir šeimai. Be to, PAMir tradicinės medicinos integralumo galimybės yrastipriai sąlygojamos socialinio konteksto veiksnių,todėl siekiant jų integralumo svarbu puoselėti socialinįkultūrinį kontekstą, kaip socialino palaikymošaltinį tiek medikų tarpusavio bendradarbiavimui,tiek suteikiama parama šeimai. Straipsnio tikslas –atskleisti PAM ir tradicinės medicinos integralumoprielaidas ir galimybes šeimos, auginančios vaikąsu negalia, situacijoje. Tyrimo metodai – sisteminėteorinės literatūros analizė, tyrimų duomenų metaanalizė.

Raktiniai žodžiai: papildoma ir alternatyvi medicina, tradicinė medicina, vaikai su negalia, šeima
DOI: 10.5200/sm-hs.2014.066
Pilnas tekstasPDF

Atgal