SKUBIOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TEIKIMO RIZIKA SLAUGYTOJŲ SVEIKATAI

Rasa Juozapavičienė, Vilma Daujotaitė Santrauka Sveikatos priežiūros darbuotojai skubiąją medicinos pagalbą dažniausiai teikia aplinkoje, kurios sąlygos laikomos vienomis iš nesaugiausių profesinių sąlygų. Darbinėje aplinkoje profesinė rizika sveikatai apima biologinius, cheminius, fizinius, ergonominius, psicho­socialinius veiksnius, gaisro ir sprogimo bei elektros pavojus, kurie kelia grėsmę sveikatos priežiūros dar­buotojų gyvybei, saugai ir gerovei. Tyrimo tikslas – at­skleisti skubiosios…

BENDRUOMENĖS SLAUGYTOJŲ ĮSITRAUKIMAS Į PACIENTŲ SVEIKATOS STIPRINIMO PROCESĄ

Sonata Čerkauskaitė, Alina Liepinaitienė Santrauka Tyrimo tikslas – įvertinti ir palyginti viešojo ir priva­čiojo sektorių bendruomenės slaugytojų įsitraukimą į pacientų sveikatos stiprinimo procesą. Pasirinktas kiekybinis tyrimo metodas – momentinis tyrimas. Duomenų rinkimo metodas – anoniminė an­ketinė apklausa raštu. Tyrimo laikas – 2018 m. spalio – gruodžio mėnesiai. Tyrimo vieta – 4 privačiosios ir 1 viešoji…

SLAUGYTOJŲ NAKTINIO DARBO ĮTAKA FIZINEI IR PSICHOSOCIALINEI SVEIKATAI

Rasa Juozapavičienė, Odeta Daujotaitė Santrauka Europoje maždaug vienas iš penkių darbuotojų dirba pagal kintamą darbo laiko grafiką, susijusį su naktiniu darbu. Vienam iš dešimties tenka daugiau nei penkios naktinio darbo pamainos per mėnesį. Sveikatos priežiūros sektoriuje apie 25 proc. ligoninių darbuotojų dirba netradicinėmis darbo dienos valandomis, todėl patiria sveikatos problemų [1]. Tyrimo tikslas – atskleisti…