Viktorija Piščalkienė, Rasa Juozapavičienė, Dalė Smaidžiūnienė, Diana Nemčiauskienė, Vilma Rastenienė

Santrauka

Labai svarbu analizuoti problemas, kurios yra susijusiosne tik su sunkiai sergančių asmenų gerove,bet ir su jų artimųjų gyvenimo kokybės pokyčiais,kuriuos sąlygoja artimojo liga ir nuolatinė, dažnaireikalaujanti didelių resursų, priežiūra.Tyrimo tikslas – atskleisti šeimos globėjų, prižiūrinčiųnegalę turinčius asmenis, gyvenimo pokyčius irpagalbos galimybes.Tiriamieji. Iš viso tyrime dalyvavo 75 asmenys, kuriųamžius siekė nuo 20 iki 80 metų (amžiaus vidurkis –55 metai). Globojamų asmenų amžius siekė nuo 26iki 96 metų (amžiaus vidurkis 76 metai).Tyrimo metodai. Tyrimas buvo atliekamas vykdantpusiau struktūruotą interviu, kuriuo buvo siekiamaišsiaiškinti gyvenimo pokyčius: darbinės veiklos,dalyvavimo visuomeniniame gyvenime, bendravimo,pomėgių pokyčių, egzistuojančių sunkumų, pagalbosporeikio ir konkrečių priemonių atžvilgiais. Tyrimoduomenys analizuojami taikant turinio (Content) analizėsmetodą.Rezultatai. Šeimos globėjai patiria vienokius ar kitokiusgyvenimo pasikeitimus, kurie dažnai siejasi suprofesine veikla: sumažinamas darbo krūvis, atsisakodarbo, pablogėja jų darbo kokybė, reorganizuoja savodarbinę veiklą arba derina darbą su artimojo slauga.Kas antram tyrime dalyvavusiam šeimos globėjuibendravimas tapo ribotu: bendravimui tenka skirtimažiau laiko, pasikeitė bendravimo formos ir žmonės,su kuriais bendraujama, rečiau susitikinėjama sudraugais. Artimojo globa pakeičia pomėgius, o kartaisiš viso tenka jų atsisakyti. Artimieji susiduria supsichologinio, fizinio ir socialinio pobūdžio sunkumais.Tyrimo metu išryškėjo ir kita aktuali problema– slaugos ir socialinių paslaugų trūkumas. Dažnasnamiškis įvardijo psichologinio pobūdžio sunkumus,tokius kaip sunku susitaikyti su neįgaliojo funkciniaisar asmenybiniais pokyčiais, jaučia artimojo netektiesbaimę, bejėgiškumą ir emocinį išsekimą. Pasitaikoatvejų, jog pastebi neigiamas aplinkinių reakcijas įneįgalų asmenį. Globėjai susiduria su sveikatos problemomis,ribotai dalyvauja socialiniame gyvenime.

Raktiniai žodžiai: šeimos globėjai, gerovė, gyvenimo pokyčiai, negalią turintys asmenys.
DOI: 10.5200/sm-hs.2017.092
Pilnas tekstasPDF

Atgal