Alvydas Benošis, Rita Aliukonienė, Alvydas Navickas, Vygintas Aliukonis

Santrauka

Darbo tikslas. Apžvelgti ir įvertinti retais būdais įvykdytų kai kurių savižudybių ikiteisminio tyrimo medžiagos duomenis savižudybių prevencijos Lietuvoje požiūriu. Tyrimo medžiaga ir metodai. Išanalizuota 5 savižudybės atvejų 2012-2014 m. ikiteisminio tyrimo archyvinių duomenų medžiaga teisiniu, medicininiu, savižudybių prevencijos, mirties priežasčių statistinės apskaitos požiūriu. Rezultatai ir išvados. Lietuvoje, ikiteisminio tyrimo metu nustatant žmogaus mirties aplinkybes, savižudybės fakto įrodomumui atliekama visa eilė procesinių veiksmų, siekiant įrodyti ne tik savižudybės faktą, bet ir galimas nusikalstamas veikas, už kurias Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 133 straipsnyje yra numatyta baudžiamoji atsakomybė, tai už: 1) sukurstymą nusižudyti ir 2) privedimą prie savižudybės. Žmogaus mirties priežasties aplinkybėms nustatyti surinkti išsamūs ikiteisminio tyrimo duomenys svarbūs ne tik savižudybės įrodymui ir jos priežastiniams ryšiams atskleisti, bet ir savižudybių prevencijai. Nustatyta, kad įvykdytos savižudybės ikiteisminio tyrimo duomenų priežastiniams ryšiams pagrįsti būtini psichologijos ir psichiatrijos specialistų vertinimai, kurių nebuvo, t. y. tokie specialistai ikiteisminio tyrimo procese nedalyvavo. Psichologinė pagalba mirusiųjų artimiesiems, tyrimo proceso dalyviams nebuvo organizuota. Duomenys apie nusižudžiusiųjų sveikatos būklę nebuvo surinkti, medicinos paslaugų teikimo kokybė nevertinta, nors 3 atvejais apie paslaugas buvo teikta liudytojų. 3 atvejais nustatyti išankstinio pasiruošimo savižudybei požymiai, tačiau nusižudžiusiųjų aplinkoje buvę asmenys jokių prevencinių priemonių nesiėmė, pagalbos į specialistus nesikreipė. Nustatyta, kad savižudybių Lietuvoje yra daugiau, nei skelbiama oficialiai: 4 iš 5 tirtų savižudybės atvejų nebuvo įtraukti į mirties priežasčių registro tyčinių susižalojimų apskaitą. Būtina, kad ikiteisminio tyrimo įstaigos būtų pripažintos duomenų apie mirties priežastis pagal ketinimą teikėjais mirties priežasčių registrui, kadangi pagal medicininius mirties liudijimus gaunami tokie duomenys būna nepakankami ir subjektyvūs. Nustatyta, kad savižudybių prevencijos Lietuvoje organizacinėje veikloje trūksta tarpinstitucinio bendradarbiavimo, nepakankamas savalaikės psichologinės pagalbos bei psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo organizavimas gyventojams, nepatenkinamas savižudybių prevencijos tarnybų, psichologijos ir psichiatrijos specialistų veiklos organizavimas tiriant įvykdytas savižudybes ir atskleidžiant priežastinius ryšius. Savižudybių ikiteisminio tyrimo kokybei pagerinti būtina parengti ir įdiegti savižudybių tyrimo metodiką, atsižvelgiant į teisės, teismo medicinos, psichologijos, psichiatrijos, bioetikos specialistų rekomendacijas.

Raktiniai žodžiai: ikiteisminis tyrimas; teismo medicina; psichikos sutrikimai; savižudybė; savižudybių prevencija; sukurstymas ar privedimas prie savižudybės.
DOI: 10.5200/sm-hs.2016.002
Pilnas tekstasPDF

Atgal