Ernesta Lisauskaitė, Aurimas Galkontas, Danguolė Grūnovienė

Santrauka

Profesijos pasirinkimas yra vienas svarbiausių ir reikš­mingiausių žmogaus pasirinkimų, lemiančių tolesnio gyvenimo kokybę. Vyriausybės strateginės analizės centro (2020) ir Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (2020) duomenimis, per pastaruosius de­šimtį metų mažėja absolventų, pasirinkusių studijuoti aukštosiose mokyklose, skaičius, tačiau didėja jų moty­vacija išsirinkti savo lūkesčius atitinkančią studijų pro­gramą [3,4]. Tyrimo tikslas − atskleisti skirtingų kultūrų profesinio pasirinkimo motyvacijos raišką, renkantis vaistininko arba vaistininko padėjėjo (farmakotech­niko) profesiją. Atlikta anoniminė anketinė apklausa. Tyrime dalyvavo 438 farmacijos specialistai. Apklausti Lietuvos (N=374) ir Maltos (N=64) farmacijos specia­listai. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog daugiau nei pusė Lietuvos farmacijos specialistų, rinkdamiesi studijų programą, prioritetą teikė farmacijai, antroji pagal po­puliarumą – medicina. Maltos farmacijos specialistai, kaip ir Lietuvos, pirmiausia rinkosi farmacijos studijas, po penktadalį apklaustųjų nurodė farmakotechniką ir mediciną. Pagrindiniai motyvai, lėmę studijų programų pasirinkimą, su kuriais labiausiai sutinka Lietuvos res­pondentai – noras padėti kitiems, įgyti naujų žinių ir įgūdžių, specialybės reikalingumas visuomenei. Maltos respondentai labiau pritarė kitiems motyvams, tai no­ras dirbti sveikatos priežiūros sistemoje, tikėtina gera darbo atmosfera, noras siekti žinių dėl asmeninių in­teresų. Daugiau nei pusė Lietuvos respondentų paten­kinti pasirinkta profesija, ketvirtadalis – nepatenkinti. Maltoje priešingai, daugiau nei pusė apklaustųjų yra nepatenkinti savo profesijos pasirinkimu, o mažiau nei ketvirtadalis – patenkinti.

Raktiniai žodžiai: profesijos pasirinkimas, vaistininkas, vaistininko padėjėjas (farmakotechnikas).

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.141
Pilnas tekstasPDF

Back