Urtė Sudnickaitė, Brigita Aidukienė, Kazys Simanauskas

Santrauka

Obstipacijos  yra  vienas  iš  labiausiai  paplitusių simptomų pirminėje sveikatos priežiūros grandyje. Pastebėti sergamumo skirtumai lyčių, amžiaus, socioekonominėse grupėse, turinčiose skirtingus mitybos ypatumus, fizinį aktyvumą, šalutines ligas. Tyrimo tikslai: išsiaiškinti obstipacijų priežastis, diagnostikos, gydymo ypatumus šeimos gydytojo darbe. Metodika. Atsitiktine tvarka apklausti į šeimos gydytojus besikreipę 20-80 metų žmonės. Apklausai naudojamas klausimynas sudarytas iš KESS (angl. The Knowles- Eccersley- Scott- Symptom scoring system) klausimyno, skirto obstipacijoms diagnozuoti, ir 13 klausimų rizikos veiksniams įvertinti. Atliktas bandomasis tyrimas anketos validumui įvertinti (Kronbach‘o alfa 0,978). Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant Microsoft Office Excel 2007 ir SPSS for Windows 13.0 duomenų paketus. Rezultatai. Šiame tyrime apklausta 320 asmenų, iš kurių 33,13 proc. (n= 106) buvo nustatytos obstipacijos. Vidutinė obstipacijų trukmė buvo nuo 18 mėn. iki 5 metų. Tarp sergančiųjų vidutinis amžius 56±14,99 m., o sveikų grupėje – 41±14,20 m. (p<0,05). Tiriant sergamumą lyčių grupėse, skirtumo tarp moterų ir vyrų neradome (p>0,05). Tuo tarpu išsilavinimo grupėse sergamumas buvo: aukštojo išsilavinimo grupėje 29,19 proc., vidurinio – 30,3 proc., pagrindinio – 70,37 proc. Analizuojant mitybos įtaką, nustatyta, kad dauguma apklaustųjų maitinasi nereguliariai, valgo vidutiniškai 3-4 k./d. Dažnesnis skaidulinio maisto vartojimas, didesnis suvartojamų skysčių kiekis buvo sveikųjų grupėje, kaip ir didesnis fizinis aktyvumas bei mažesnis sergamumas šalutinėmis lėtinėmis ligomis (p˂0,05). Vertinant gydymą, laisvinamuosius vaistus vartoja net 132 apklaustieji, iš jų 75,76 proc. sergančių, o klizmavimą ir kitą pagalbą naudoja 53 apklaustieji, iš jų- 94,43 proc. sergančiųjų. Iš 106 sergančiųjų 62,26 proc. dėl iškilusios problemos nesikreipė į gydytojus ir 96,23 proc. gydėsi savarankiškai. Išvados. Tikslingai apklausiant asmenis, stebimas didelis sergamumas obstipacijomis. Skirtingose lyčių grupėse sergamumo skirtumo nestebima, kitaip negu amžiaus, išsilavinimo grupėse. Ne visi tiriami rizikos veiksniai turi įtakos didesniam sergamumui obstipacijomis, iš jų sergamumui įtakos turi mažas skysčių, skaidulinio maisto vartojimas, fizinis aktyvumas bei šalutinės lėtinės ligos. Ligoniai nėra linkę sureikšminti šios problemos, todėl į šeimos gydytoją dažnai nesikreipia ir gydosi savarankiškai

Raktiniai žodžiai: vidurių užkietėjimas; simptomai; rizikos veiksniai
DOI: 10.5200/sm-hs.2015.030
Pilnas tekstasPDF

Atgal