Birutė Pockevičiūtė, Regina Motienė

Santrauka

Sparti interneto technologijų ir Web 2.0 saityno plėtra paskatino farmacijos įmones orientuotis į komunikaciją elektroninėse vaistinėse, pasitelkiant nuomonės lyderius. Mokslinių tyrimų rezultatai atskleidė, kad nuomonės lyderių patyrimu grindžiama komunikacija elektroninėse vaistinėse daro teigiamą poveikį vartotojų suvokimui, todėl šį poveikį svarbu įvertinti. Tam tikslui reikalingi išsamesni tyrimai, nes aktualu teoriškai pagrįsti ir empiriškai patikrinti nuomonės lyderių komunikacijos poveikį vartotojų suvokiamai utilitarinei, hedonistinei vertei ir pirkimo elgsenai. Tyrimo objektas – nuomonės lyderių komunikacijos elektroninėse vaistinėse, vartotojų suvokiamos utilitarinės ir hedonistinės vertės bei pirkimo elgsenos sąsajos. Tyrimo tikslas – nustatyti nuomonės lyderių komunikacijos elektroninėse vaistinėse poveikį vartotojų suvokiamai utilitarinei, hedonistinei vertei bei pirkimo elgsenai. Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros palyginamoji analizė ir sisteminimas. Empirinis kiekybinis tyrimas – anoniminė anketinė apklausa. Empirinio tyrimo rezultatų apdorojimui ir analizei naudota statistinė programa SPSS Statistic 23.0, taikant aprašomosios statistikos bei koreliacinės ir tiesinės regresijos analizės metodus. Tyrimo rezultatai. Nustatytas statistiškai reikšmingas teigiamas, stiprus ryšys tarp nuomonės lyderių komunikuojamos elektroninėse vaistinėse vaizdingos, informatyvios, įsimintinos, įdomios žinutės ir vartotojų suvokiamos utilitarinės ir hedonistinės vertės savybių. Nuomonės lyderių komunikacinė žinutė vartotojams teikia laimės ir malonumo jausmą, ji suvokiama kaip originali ir kelianti susižavėjimą. Išvados. Didžiausią poveikį vartotojų suvokiamai utilitarinei vertei daro nuomonės lyderių asmeninės savybės (kompetentingumas, objektyvumas, patikimumas ir fizinis patrauklumas).

Raktiniai žodžiai: vartotojai, pirkimo elgsena, nuomonės lyderiai, elektroninės vaistinės.
DOI: 10.35988/sm-hs.2019.118
Pilnas tekstasPDF

Back